Ús dels mòbils

ÚS RESPONSABLE DELS DISPOSITIUS MÒBILS AL CENTRE

 L’ús dels dispositius mòbils al centre s’ha de dur a terme tenint en compte tres principis:

– La responsabilitat: un bon ús s’ha de fonamentar com a valor perquè realment tingui un valor pedagògic i no merament coercitiu o impositiu. L’alumne/a és, en últim terme, el qui decideix com i quan utilitza el mòbil i quines conseqüències té aquesta elecció.

 – El respecte per l’entorn i els altres: s’ha d’afavorir en tot moment que es faci un ús respectuós pel que fa a l’ambient de treball i vetllar per no vulnerar el dret a la intimitat de les persones.

 – L’adequació, la finalitat última és que l’alumnat aprengui a utilitzar de manera adequada aquests dispositius en les diferents situacions o activitats que es duguin a terme tant en l’entorn educatiu com fora d’ell.

 Seguint aquests principis, la normativa sobre l’ús dels dispositiu mòbils al centre és la següent:

 1.      L’ús dels mòbils està regulat per codis de colors que estarà penjat en els diferents  espais del centre

Espais amb activitat acadèmica (aules, laboratoris, tallers, gimnàs, pati, biblioteca,…)(CODI BLAU)

·         Només es pot utilitzar el mòbil amb l’autorització del professorat i sempre per a usos acadèmics.

 Pati, entrades i sortides de l’institut, fora de l’edifici (CODI VERD)

·         Es pot utilitzar per connectar-se a Internet i enviar missatges. Es podrà escoltar música sempre i quan es faci de manera respectuosa.

·         Cap d’aquests casos poden suposar que l’alumnat arribi tard a l’aula o que el professorat l’hagi d’avisar per entrar!

 Aules, passadissos  i durant els exàmens(CODI VERMELL)

·         Estrictament prohibit en exàmens, en passadissos, en lavabos i en aules, sense l’autorització dels professors.

 Sortides realitzades per les diferents matèries(CODI GROC)

·         En les sortides es podrà utilitzar el mòbil exclusivament pels usos que determini el professorat, sempre que no interfereixi amb les activitats lectives.

  2.      El mòbil ha d’estar en silenci o apagat dins l’edifici del centre.

  3.      A l’edifici el telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats acadèmiques, sempre que no s’hagi de fer servir a demanda de professors d’aula.

  4.      L’alumne sempre ha de vetllarper la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils dels alumnes.

  5.      Els alumnes no poden realitzar trucades. Excepcionalment, per causa justificada, el professor podrà autoritzar que l’alumne faci una trucada.

6.      En cap cas es poden fer fotografies, vídeos o enregistraments de so dels companys o del professorat, sense un consentiment previ o per indicació expressa d’alguna activitat acadèmica.

Aquesta norma passa per damunt de qualsevol codi, ja que vulnera el dret a la intimitat de les persones. L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu de disciplina. Si, a més, es detecta que l’alumne fa difusió de les fotografies es procedirà a l’obertura d’un expedient i, si procedeix, es farà la denuncia corresponent. 

  7.      Només es pot escoltar música amb el mòbil o qualsevol altre dispositiu de reproducció de música a les estones de pati o per indicació d’alguna activitat acadèmica realitzades a l’aula.

  8.      L’exemplaritat del professorat és un component essencial de tota praxi reeixida. L’ús dels mòbils dins de les instal·lacions d’un centre educatiu per part de tots els membres de lacomunitat escolar ha de ser coherent amb els principis i normes establerts.

9.      En cas d’incompliment de la normativa:

– Qualsevol membre del professorat està autoritzat a prendre aquests aparells a l’alumne/a que els mostri en públic o en faci ús incorrecte. L’aparell es dipositarà a direcció. Si és la primera vegada, un membre de l’equip directiu us el retornarà en acabar la jornada lectiva. El segon cop, l’aparell només es retornarà al vostre pare o a la vostra la mare un cop passi el cap de setmana  i a la tercera vegada no es tornarà als vostres pares fins al final del trimestre.