Sortides laborals

A)Àmbit professional i de treball.

Aquest professional exercirà la seva activitat en l’àrea del medi ambient de diferents sectors industrials.

Els principals sectors d’actuació d’aquest professional són:

  • Indústries i laboratoris de qualsevol sector amb necessitats de tractament d’aigües, control de contaminació atmosfèrica i reciclatge, i tractament i control de residus sòlids o líquids.
  • Indústries que es dediquin al tractament d’aigües, a la contaminació atmosfèrica i als residus.
  • Consultoris mediambientals.
  • Departaments o àrees de medi ambient de centres oficials: ajuntaments, comunitats autònomes i ministeris.

En aquests sectors pot desenvolupar activitats en els camps de:

  • Depuració d’aigües residuals, urbanes i industrials.
  • Control de contaminació atmosfèrica: emissions, soroll i vibracions.
  • Reciclatge, tractament i control de residus urbans, industrials i agrícoles.
  • Estudis i informes d’auditories ambientals i avaluacions d’impacte ambiental.
B) Àmbit funcional i tecnològic.

Aquest tècnic en química ambiental exerceix fonamentalment les funcions relacionades amb el medi ambient i, concretament, les subfuncions de:

  • Depuració d’aigües.
  • Control de contaminació atmosfèrica.
  • Residus.
  • Auditories ambientals i avaluacions d’impacte ambiental.

Les principals ocupacions i els llocs de treball més rellevants que pot desenvolupar després d’haver adquirit la competència professional definida pel títol són:

  • Membre i/o responsable mediambiental de les indústries.
  • Membre i/o responsable mediambiental de centres oficials.
  • Responsable d’instal.lacions de recuperació i tractament de residus.
  • Assessor ambiental d’empreses i administracions.
  • Aquest tècnic és polivalent en les funcions pròpies de la Química ambiental, però pot especialitzar-se en:
  • Depuració d’aigües.
  • Reciclatge i tractament de residus.
  • Control d’emissió de contaminants a l’atmosfera.
  • Auditories ambientals i avaluacions d’impacte ambiental en diversos àmbits: aigües, residus i sector químic.