Accés a la Universitat

A) Accés directe a la Universitat

Els estudis de formació professional capaciten per accedir a estudis universitaris de grau. La nova normativa, aprovada pel govern espanyol, no ha canviat el requisit d’accés d’aquests estudiants. Això vol dir que com a titulats tècnics superiors tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria, com fins ara, i la seva nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic superior. Aquesta qualificació té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu punts.

La novetat, des del curs 2010-11, en el nou procediment d’admissió a la universitat és que aquests estudiants poden incrementar la seva nota, si, de manera voluntària, fan examens de l’anomenada fase específica de les PAU.

La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es poden consultar a la pàgina web de les PAU específica per a estudiantes de cicles formatius. 

Per accedir a la universitat s’ha de formalitzar la preinscripció universitària. Tota la informació sobre la preinscripció es pot consultar a la pàgina web de la preinscripció universitària.

B) Convalidacions si després del cicle estudies a la Universitat

Podeu consultar les convalidacions a que dóna accés el títol de química ambiental, en aquest enllaç. Haureu de seleccionar “química ambiental” dintre de l’opció “Cicles Formatius de Grau Superior”. La llista de graus que apareixeran seran tots aquells en els quals us convalidaran alguna assignatura. Després, un cop a la fitxa del grau seleccionat, heu d’anar a la secció “Accés i Notes de tall” i després fer clic a “Convalidacions de cicles formatius de grau superior” per veure les convalidacions a les quals teniu dret. Els graus amb convalidacions per als tècnics superiors en Química Ambiental són els següents: