Consell Escolar ZER

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar

 • Presidenta: Montserrat Bonet
 • Cap d’Estudis: Judit Delgado
 • Secretaria: Tatiana Casals
 • Director Escola Sant Bartomeu: Gerard Gutiérrez
 • Directora Escola Ramon Gombal: Dolors Piqué
 • Directora Escola El Terrall: Montserrat Bonet
 • Mestres del Claustre:  Mireia Miralles i Alba Potrony
 • Representants de les Famílies: Javier , Àlex Gómez i Francina Montserrat
 • Representants municipals: Montse Solé de Bellmunt, Marcel Pujol de Castellserà i Eloi Bergós de Penelles

Funcions del consell escolar dels centres públics

 1. Participar en el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Participar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Participar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col·—col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Participar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Participar la carta de compromís educatiu.
 6. Participar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Accés a les actes del Consell Escolar de la ZER

A continuació, podeu accedir a les actes del Consell Escolar de la ZER, del curs 2019 – 2020, per tal que hi tingueu accés a la informació i pugueu conèixer aquells aspectes que si tracten:

Actes del Consell Escolar de la ZER