Àrea de Llengües

COMPANY-GUIA

És un servei voluntari que fan els nostres alumnes del centre a un company que acaba d’arribar al nostre institut per tal d’ajudar-lo a adaptar-se, a conèixer els espais, l’organització del centre, els professors i els altres companys, per tal que se senti ben acompanyat.

 

AULA D’ACOLLIDA

L’aula d’acollida és l’espai on l’alumnat nouvingut assisteix una part del seu horari escolar per tal que vagi adquirint una major autonomia personal i competència lingüística a fi de poder seguir el currículum amb tota normalitat. L’aula d’acollida del centre té com a principi bàsic garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i el procés de socialització de l’alumnat nouvingut.

 

PARELLA LINGÜÍSTICA

L’intercanvi de conversa amb una parella lingüística és una activitat que es duu a terme amb dos estudiants del centre, un de llengua materna catalana i un de nouvingut. Aquest intercanvi lingüístic i cultural, té l’objectiu que els estudiants nouvinguts puguin aprendre i practicar català i castellà i familiaritzar-se amb la realitat lingüística i cultural de Catalunya.

 

PLA D’IMPULS A LA LECTURA

Des del curs 2014-2015, amb la finalitat d’aconseguir la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat, el centre potencia la lectura a través d’aquest projecte. L’objectiu és augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector del nostre alumnat. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 

El projecte es desenvolupa durant 1 hora a la setmana a la matèria optativa de 1r i 2n d’ESO. Es treballa a partir d’un dossier elaborat pel professorat del centre, amb activitats que pretén millorar la comprensió lectora, la lectura en veu alta i fomentar el gust per la lectura. L’alumnat també disposa d’un carro amb llibres de diferent temàtica adequats per a l’edat adolescent. 

A més, la Biblioteca Marta Mata ens ofereix la possibilitat de realitzar visites i tallers amb l’objectiu de familiaritzar l’alumnat amb els serveis que ofereix aquesta entitat i fomentar el gust per la lectura.