DOC5

L’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent,… Llegeix més»

DOC4

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.
Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

DOC3

Discapacitat
Documentació

  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Es consideren afectats per una… Llegeix més»

DOC2

Renda anual de la unitat familiar
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

DOC1

Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Documentació

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el… Llegeix més»

VISITA A LA MATERNITAT D’ELNA

Després d’acabar la lectura de La Maternitat d’Elna, i amb l’indispensable acompanyament de l’autora del llibre, la historiadora Assumpta Montellà, divendres 11 de març vam anar amb el alumnes de 3r d’ESO al sud de França, i vam conèixer in situ la… Llegeix més»