Pla català de l’esport

1.INTRODUCCIÓ

L’esport es presenta, en l’actualitat, com una forma d’activitat física vàlida per als joves per múltiples raons que inclouen tant la vessant del moviment, com la relació entre companys i companyes, la vivència del joc i de la competició i l’educació en valors com l’esforç o la perseverança, entre d’altres. D’altra banda, en un moment de diversitat cultural i complexitat social com l’actual, l’esport té un gran potencial per afavorir la cohesió social i la convivència intercultural a base de promoure espais oberts i lúdics de relació interpersonal. (Resolució VCP/3989/2010, de 10 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les directrius per al desenvolupament de l’esport escolar fora de l’horari lectiu.
Amb l’objectiu d’incrementar i millorar la pràctica de l’activitat física i esportiva dels nois i noies del nostre centre, l’Institut Serra de Noet i amb el suport de la Secretaria General de l’Esport, mitjançant el Consell Català de l’Esport, elaborem aquest projecte amb els apartats següents:

2.CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLA CATALÀ DE L’ESPORT ESCOLAR A LA SECCIÓ D’INSTITUT SERRA DE NOET

Els Departaments d’Educació i la Secretaria General de l’Esport, van acordar impulsar el Pla Català d’Esport a l’Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.
El nostre centre va creure necessària la impulsió d’aquest Pla (2010) per tal de posar a l’abast de tots els nostres alumnes la pràctica d’activitats físico-esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la seva formació personal i cívica. Més concretament, podem destacar els objectius següents:

3.MISIÓ

• Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu.
• Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físico-esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
• Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar.
• Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
• Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

4.DIRECCIÓ PEDAGÒGICA DE L’ENTITAT ORGANITZADORA 2010-2019

Nom i Cognoms: Judith López Cancho
Titulació: Llicenciada en Educació Física per l’INEFC Barcelona
Càrrec que desenvolupa: Coordinació de cicle / Tutora de grup / Coordinació Pla Català de l’Esport / Coordinació Escola Verda.
Dades de contacte: judithl@serradenoet.cat 609677145

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:
• Creació de l’Associació Esportiva Escolar al centre, amb la participació activa dels alumnes i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes.
• Coordinació de l’ activitat, per mitjà de la professora d’Educació Física, Judith López Cancho.
• Col•laboració entre els professors d’EF dels diferents centres educatius de la zona, l’ajuntament i el consell esportiu del Berguedà.
• Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.
• Col•laboració per part dels alumnes dinamitzadors.
• Formació continuada per part de la coordinació del projecte del PCEE del nostre centre.

5.RELACIÓ DEL PROJECTE ESPORTIU AMB EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

VALORS
Tenim una sèrie de principis que han de ser el punt de partida per emprendre qualsevol estratègia educativa al nostre centre.
• Una organització i funcionament flexible per tal d’aprofitar les oportunitats que se’ns presenten.
• Partir dels principis democràtics per tal que els alumnes aprenguin a fer ple ús dels drets i deures que els pertoquin, ara i en la vida adulta.
• Foment de la participació dels alumnes a través del diàleg: assemblees, debats i mediació escolar.
• El respecte a l’entorn, i el compromís amb la cultura i la llengua catalana. La capacitat de reflexió, de diàleg i de resolució que tenen els nostres alumnes i professors.
• El respecte a les diferències que hi ha entre l’alumnat, entre les famílies i el professorat.
• El diàleg, la solidaritat i el treball en equip per aconseguir la cohesió.
• L’autonomia moral i acadèmica dels nostres alumnes.
• La cultura de l’esforç, el treball ben fet i l’autosuperació.
• El foment del raonament i l’esperit crític.

MISSIÓ: què fem
La Secció d’Institut Serra de Noet som un centre d’ensenyament secundari públic català i laic que vol proporcionar una educació integral i integradora que parteix d’uns valors per posar en marxa les nostres actuacions educatives. La nostra tasca va dirigida a donar una acurada formació a nivell humanístic, cultural i tecnològic, oberta a les innovacions.
Prioritzem una acció tutorial potent, en que cada estudiant se senti tractat com a únic i important per a la resta. Potenciem el treball cooperatiu i el diàleg per tal que coneguin el seu potencial intel•lectual i humà, i l’utilitzin amb responsabilitat en situacions quotidianes, tant en l’àmbit acadèmic com relacional, dins i fora de l’institut. Incidim fermament en l’adquisició de les competències bàsiques per tal de fer persones preparades per viure enriquint-se d’aquest món complex i canviant en què ens trobem.
VISIÓ: què volem assolir
La Secció d’Institut Serra de Noet volem avançar en una cultura de centre que ens permeti:
• Imprimir la nostra pròpia personalitat com a equip que coopera, que comparteix i que es compromet amb la implementació dels nostres projectes.
• Mantenir una estructura organitzativa i de funcionament eficaç, amb capacitat d’adaptació a les necessitats de progrés dels nostres alumnes.
• Fer un ensenyament adaptatiu que doni resposta educativa a la totalitat de l’alumnat i que el contingui en un marc d’atenció personalitzada.
• Continuar en la voluntat d’estar oberts als avenços tecnològics i als canvis socials, així com receptius als nous corrents pedagògics.
• Mantenir vies de participació dels alumnes en l’organització i funcionament del centre mitjançant les assemblees.
• Fomentar un ambient de treball i d’interès pel coneixement, on es trobi gust per aprendre i per transmetre allò après, utilitzant formes comunicatives diverses i atractives als altres.
• Promocionar maneres de ser i estar, a través d’activitats programades, per tal d’aconseguir que l’alumnat s’identifiqui amb el centre i el respecti.
• Formar persones responsables dels propis actes, conscients de les seves capacitats i limitacions, amb recursos per fer front als problemes i frustracions que comporta viure en societat, i també amb mitjans per aconseguir els objectius personals que es proposin.

6.DIFUSIÓ DEL PROJECTE ENTRE LES FAMÍLIES

Des del centre i dins el Pla Català d’Esport a l’Escola volem proporcionar als nostres alumnes espais i recursos per a l’assoliment d’uns objectius gràcies a la pràctica continuada d´activitat físico-esportiva en l’horari no lectiu i que es concreten en els següents objectius marcats des del departament de salut de la generalitat.

• millorar la salut actual i futura,
• ajudar a relacionar-se amb els altres i a créixer millor, més alegres i més sans,

En el marc del Pla Català de l’Esport, animem a les famílies a afavorir la pràctica d’activitat física dels vostres fills adolescents:

 Provant diferents activitats fins trobar la que els agrada i facilitant-los-en la pràctica,
 Compartint amb ells l’activitat físicaCombinant diferents tipus d’activitat,
 Fomentant els esports de grup,
 Donant més importància a la participació que al fet de guanyar,
 Facilitant que tinguin estones de joc actiu i de joc lliure,
 Fent activitats d’oci a l’aire lliure,
 Planejant activitats per a tota la família,
 Donant suport,
 Sent un exemple.

7.VINCULACIÓ AMB ELS CONTINGUTS CURRICULARS DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

captura

8.EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Instal•lacions esportives pròpies
Pati de l’escola. Amb instal•lació permanent de dues porteries de futbol, dues cistelles i una taula de tennis taula.
Aules cobertes amb taules i cadires.
Instal•lacions esportives externes
Poliesportiu municipal amb pista de futbol, bàsquet, handbol i voleibol.
Pistes de tennis del club tennis Berga
Pista de volei platja
Piscina municipal El Tossalet

9.OFERTA D’ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA 2010-2019

CROSS. El Consell Esportiu del Berguedà any rera any organitza per a tots els centres de la Comarca, crossos. Tot i una alta participació de les escoles de primària, la implicació de l’alumnat de secundària és mínima.

VOLEIBOL. Des del centre volem reprendre la pràctica de l’esport en horari no lectiu i per això hem tornat a formar l’equip de voleibol mixte que volen entrenar en el marc del Pla Català de l’Esport Escolar i jugar partits a les trobades esportives amb alumnes d’altres instituts del Berguedà.

Cal dur roba d’esport i calçat de sola neta com ja fan a les clases d’EF. És una disciplina on sovint els jugadores porten genolleres (el departament d’EF en té unes quantes per deixar-les si volen dur) i tan aviat com poguem farem una samarreta.

ORIENTACIÓ (Sprint). Iniciació a l’orientació competitiva.

SPIRIBOL. Des de la Federació Catalana d’Spiribol, treball de coneixement de l’esport amb implement.

SENDERISME. Preparació d’una sortida de convivència i treball de resistència amb pernoctació a Casanova de les Garrigues.

ROCK,N,ROLL ACROBÀTIC. Assajos orientats a la festa de comiat de quart.

HIP HOP. Assajos orientats a preparar una coreografia per la festa de Nadal.

RUTA EN BTT. Coneixement de la bicicleta per a un bon ús del temps de lleure. Treballar l’activitat física en l’entorn proper.

PUJADA A QUERALT. Acaronar els avantatges de tenir una muntanya a prop del centre amb unes vistes i un desnivell molt motivador.

ACTIVITAT D’HÍPICA I CURA DEL CAVALL. Establir contacte amb activitats físico-esportives en el medi natural proper. Conèixer les cures bàsiques dels cavalls de monta i la tècnica per iniciar-se a la monta.

TENNIS TAULA. S’inicia la pràctica en les hores de pati per fer-ho extensible a activitat en horari no lectiu.

10.CONNEXIÓ AMB ALTRES ENTITATS

Un dels paradigmes del nostre pla, és la vinculació de les nostres activitats amb entitats properes. El Berguedà és una Comarca molt activa i amb una projecció professional molt forta en l’àmbit de l’activitat físico-esportiva de lleure i de competició. Els nostres alumnes poden triar seguir estudis de grau mig a un dels centres propers de la Comarca i tota la nostra oferta pot incentivar futurs estudis. Molts dels nostres estudiants en acabar lasecundària obligatòria són monitors en diferents clubs esportius del poble.

11.PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA

Volem millorar el nostre pla de sostenibilitat de centre. Per això enguany comencem una formació d’Escola Verda dins la qual esperem trobar espais per a la promoció responsable d’una pràctica física respectuosa amb l’entorn. Fent coincidir en la mateixa persona la coordinació d’ambdós programes (Pla Català de l’Esport i Escola Verda) serà factible afavorir la connexió de la nova formació en l’impuls d’un programa esportiu curós amb el medi ambient i altres conceptes que atenen la sostenibilitat.
D’altra banda, any rera any hem participat des de la coordinació del PCEE a les formacions d’hivern i estiu. La intenció és continuar fent-ho enguany i en futures edicions.

12.DINAMITZADORS

Afortunadament, alumnes i famílies gaudeixen de la participació en aquestes estades CIATE. L’alumnat fa un retorn al centre de les seves vivències i són membres actius en la gestió d’activitats lúdico esportives de centre quan retornen de la seva formació.

Any rera any, durant el mes de juliol sis alumnes seleccionats des del Departament d’Educació Física del centre s’estan formant a Tarragona en Dinamització Esportiva.

13.ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES PER L’ADQUISICIÓ D’HÀBITS SALUDABLES

Dins l’oferta educativa en el marc competencial de l’àrea d’Educació Física, fem un fort impuls a l’adquisició d’hàbits saludables en tres àmbits:
La higiene, com l’activitat física, l’alimentació, és un factor importantíssim per mantenir la salut.

1.- Higiene. El nostre centre és promotor de la higiene personal de tot l’alumnat. Es concreta en la obligatorietat de la dutxa al finalitzar les classes d’ÇEducació Física i es pretén una sensibilització d’aquesta pràctica en les seves activitats extraescolars.
Higiene no només vol dir neteja sinó que és un concepte més ampli que fa referència a la prevenció de qualsevol comportament no saludable. A la piscina, per exemple incidim en la necessitat de dur xancles.
2.- Alimentació. Treballem els bons hàbits alimentaris amb una graella d’alimentació. L’alumnat fa un registre setmanal de la seva ingesta i en retornar-ho a la classe d’Educació Física, analitzaem els punts forts i les debilitats de la dieta de cadascú. Després del feedback, l’alumnat fa un retorn del feed back a la família i tornen a omplir una setmana de registre incorporant els canvis necessaris i implicant a la família tot signant la graella de seguiment.
Aquesta activitat ha tingut un alt impacte en algunes famílies que han contactat amb les tutore per agraïr els beneficis d’aquesta sensibilització en els seus fills.
3.- Activitat FísicoEsportiva. L’edat del nostre alumnat compren l’adolescència, i com a tal és primordial treballar la cultura de l’esforç, acadèmic i també físic. Des del nostre centre fomentem la participación en les activitats escolars i extraescolars que poden afavorir els objectius abans citats: millorar la salut actual i futura i ajudar a relacionar-se amb els altres i a créixer millor, més alegres i més sans. Per això és imprescindible la complicitat de les famílies en l’impuls d’aquesta participació, sobretot en aquells alumnes amb més mancanses a nivell de competència social i d’habilitats físiques.
Ens agrada fer difusió i les piràmides en són un exemple de difusió de l’autonomia dels nostres adolescent.

14.CONCLUSIONS

D’acord a les directrius per al desenvolupament de l’esport escolar fora de l’horari lectiu un dels pilars de la política esportiva del nostre territori ha estat l’increment de la pràctica extraescolar en l’alumnat de secundària. En aquesta línia de potenciació de la quantitat i la qualitat de l’esport escolar, creiem que el nostre centre és un agent facilitador de pràctica autònoma en el lleure. Aquest document explicita els principis, els objectius i els continguts de l’esport escolar fora de l’horari lectiu a l’Institut Serra de Noet.
Els criteris bàsics d’actuació han estat vinculats al marc curricular del nostre centre de manera que permeti un posterior desenvolupament del nostre alumnat en una pràctica responsable, autònoma i de lleure així com en diferents modalitats esportives de competició.