Normes i funcionament

En aquest apartat es detallen els criteris bàsics pels quals es regularà l’activitat a l’institut pel que fa l’assistència, la puntualitat, la participació i la conservació i manteniment dels recursos mobles i immobles per part dels alumnes.

Assistència

El fet d’haver-se matriculat en el centre implica la voluntat i el compromís de l’alumne/a d’assistir a totes les activitats didàctiques i pedagògiques que es programin en el centre.

Els alumnes d’ESO han de restar obligatòriament dins del recinte escolar, durant tot l’horari lectiu i, aquells que hagin de traslladar-se a d’altres municipis, fins que no arribi el transport escolar.

Els/les alumnes només podran sortir del centre si els pares o tutors legals els vénen a buscar.

L’assistència a una activitat que sigui de caràcter voluntari serà especificat pel professor/a que l’organitza.

Els/les professors/res de cadascuna de les matèries han de realitzar el control d’assistència dels/les alumnes en cada hora lectiva i penjaran en un lloc visible a fora en un post-it amb el grup, franja horària, el nom dels alumnes absents i amb retard. Si hi són tots posarà el grup, la franja horària i la paraula tots.

El/la professor/a de guàrdia, passarà per totes les aules per tal de recollir el buidat d’alumnes absents aquella hora, i en prendrà nota en el full de faltes de la sala de professors. En el cas de que el post-it no estigui penjat trucarà a la porta i demanarà quins alumnes falten.

Durant la primera hora de cada dia el/la conserge trucarà a les famílies dels alumnes absents si aquests no han justificat la falta anteriorment.

Quan manqui un/a professor/a d’una matèria determinada, el/la professor/a responsable d’efectuar el control d’assistència de l’alumnat és el/la professor/a de guàrdia que anirà a cobrir el lloc del professor/a absent.

El còmput de faltes d’assistència s’efectuarà setmanalment. Cada tutor de grup i tutor individual rebrà el comunicat de faltes i retards dels/les alumnes del seu grup on hi constarà si estan o no justificades. Caldrà que el tutor individual vetlli per tal que les faltes es justifiquin degudament.

El tutor comunicarà a les famílies, la relació de faltes injustificades dels/les alumnes, sempre que es cregui convenient i en el butlletí de notes hi farà constar la relació de faltes justificades, injustificades i retards.

Qualsevol falta d’assistència ha de ser oportunament justificada a consergeria o al tutor corresponent, via telefònica o mitjançant l’agenda.

En el cas que un/a alumne/a conegui la falta amb antelació ha de comunicar-la a consergeria de l’institut abans de les 9.00h del matí.

Quan l’absència ha de durar més d’un dia els pares ho han de comunicar a consergeria i en comparèixer a l’institut han de lliurar la justificació de la falta mitjançant l’agenda o trucada telefònica.

Si el/la tutor/a detecta anomalies en l’assistència a classe d’un/a alumne/a i/o en la justificació de les faltes d’assistència, haurà de comunicar-ho als pares.

Quan l’alumne no assisteixi a un examen  per motiu de malaltia caldrà justificar la falta per a tenir dret a realitzar l’examen un altre dia fora del previst, i preocupar-se ell de parlar tant aviat com sigui possible amb el professor corresponent per poder fer l’examen.

Puntualitat

La puntualitat serà considerada com un hàbit importantíssim a adquirir i es regularà per mitjà dels següents procediments:

L’alumne/a ha de ser a l’aula o a l’espai on es realitzi l’activitat programada a l’hora marcada per l’horari.

L’interval de temps entre classe i classe s’entén exclusivament necessari per a efectuar el canvi d’aula.

Si un alumne arriba tard a classe haurà de trucar a la porta i el professor el farà entrar anotant el retard.

Quan un alumne/a acumuli cinc retards injustificats serà amonestat per escrit per la cap d’estudis (1 falta lleu).

Entrades i sortides

Entrada: la porta exterior s’obre 10 minuts abans del començament de la primera classe i es tanca 10 minuts després de l’inici d’aquesta classe.

Els alumnes de 1r i 2n faran files davant del seu mòdul fins que arribi el professor que els toqui.

Es alumnes de 3r i 4t s’hauran d’esperar davant del seu mòdul fins que arribi el seu professor.

Els alumnes que arribin tard a primera hora hauran de presentar-se a l’aula de Petits Grups, signar el registre de retards, i quedar-se a fer la lectura en aquesta aula.

Les classes tenen una durada de 60 minuts. Tocarà un timbre per a senyalitzar l’acabament de cada sessió de classe però, serà sempre el/la professor/a qui donarà la classe per acabada.

La diferència de temps que resti entre classe i classe és exclusivament per a efectuar el canvi de classe, en cas que això sigui necessari. Per tant, els/les alumnes han de romandre dins l’aula ja que aquest espai de temps no ha de ser entès com temps d’esbarjo.

Abans d’entrar dins d’una aula, l’alumne/a té l’obligació de trucar a la porta i, en entrar, dirigir-se al/la professor/a.

Els alumnes han de romandre dins del centre durant tot l’horari lectiu, excepte els de música que tinguin reconeixement i justificant dels pares per sortir abans o entrar més tard.

En cas de dubte sobre l’assistència o no del/la professor/a, l’alumnat ha de romandre dins l’aula fins que el/la professor/a de guàrdia en confirmi l’absència i doni les instruccions pertinents.

Si transcorreguts 5 minuts de l’hora d’inici de classe cap professor/a compareix a l’aula, el/la delegat/da de grup té l’obligació d’anar a cercar el/la professor/a de guàrdia o, en el seu defecte, comunicar l’absència del/la professor/a a Direcció.

Quan soni el timbre que indiqui l’inici de l’hora d’esbarjo, els professors faran sortir tots els alumnes de l’aula i la tancaran, també tancaran la pissarra digital, l’ordinador i l’armari. En el cas d’estar a l’aula de grup classe s’haurà d’esperar que els alumnes que no hi són vinguin a deixar la motxilla. També hauran de controlar que el passadís i els distribuïdors quedin buits.  Durant l’hora del pati es permetrà als alumnes anar als lavabos dels mòduls.

Quan soni el timbre que indiqui el final de l’hora d’esbarjo, els alumnes de 1r i 2n d’ESO faran files i els de 3r i 4t d’ESO esperaran davant del seu mòdul a què el professor corresponent els faci entrar.

El/la conserge pot prohibir l’entrada al centre de qualsevol persona aliena a la comunitat escolar.

Participació

Les normes que tot seguit s’expliciten han de ser útils per a canalitzar les iniciatives dels alumnes en aquest àmbit, afavorir-les i fomentar-les.

Els alumnes han de canalitzar llurs iniciatives per mitjà dels delegats de curs.

La  tutora utilitzarà les assemblees per a fomentar les iniciatives i la participació de l’alumnat. Tanmateix aquestes sessions han de servir per a conscienciar els alumnes i delegats de curs pel que fa les seves funcions.

Un cop al mes es reuniran els delegats i subdelegats amb direcció per comunicar-li les inquietuds i iniciatives dels seus companys. L’equip directiu estudiarà les propostes i si les creu adients les proposarà a l’equip docent o les canalitzarà al coordinador corresponent.

Ús d’aparells i telèfons mòbils

Queda total i absolutament prohibit utilitzar-los en el centre i en les sortides d’un dia. Entenent que els professors els requisaran i els donaran a la Cap d’Estudis que els retindrà. Es retornaran quan els pares vinguin a buscar-los a partir de l’endemà.