Projecte educatiu

Valors: els nostres principis

Tenim una sèrie de principis que han de ser el punt de partida per emprendre qualsevol estratègia educativa al nostre centre.

 • Una organització i funcionament flexible per tal d’aprofitar les oportunitats que se’ns presenten.
 • Partir dels principis democràtics per tal que els alumnes aprenguin a fer ple ús dels drets i deures que els pertoquin, ara i en la vida adulta.
 • Foment de la participació dels alumnes a través del diàleg: assemblees, debats i mediació escolar.
 • El respecte a l’entorn, i el compromís amb la cultura i la llengua catalana. La capacitat de reflexió, de diàleg i de resolució que tenen els nostres alumnes i professors.
 • El respecte a les diferències que hi ha entre l’alumnat, entre les famílies i el professorat.
 • El diàleg, la solidaritat i el treball en equip per aconseguir la cohesió.
 • L’autonomia moral i acadèmica dels nostres alumnes.
 • La cultura de l’esforç, el treball ben fet i l’autosuperació.
 • El foment del raonament i l’esperit crític.

Missió: què fem

La Secció d’Institut Serra de Noet som un centre d’ensenyament secundari públic català i laic que vol proporcionar una educació integral i integradora que parteix d’uns valors per posar en marxa les nostres actuacions educatives. La nostra tasca va dirigida a donar una acurada formació a nivell humanístic, cultural i tecnològic, oberta a les innovacions.

Prioritzem una acció tutorial potent, en que cada estudiant se senti tractat com a únic i important per a la resta. Potenciem el treball cooperatiu i el diàleg per tal que coneguin el seu potencial intel·lectual i humà, i l’utilitzin amb responsabilitat en situacions quotidianes, tant en l’àmbit acadèmic com relacional, dins i fora de l’institut. Incidim fermament en l’adquisició de les competències bàsiques per tal de fer persones preparades per viure enriquint-se d’aquest món complex i canviant en què ens trobem.

Visió: què volem assolir

La Secció d’Institut Serra de Noet volem avançar en una cultura de centre que ens permeti:

 • Imprimir la nostra pròpia personalitat com a equip que coopera, que comparteix i que es compromet amb la implementació dels nostres projectes.
 • Mantenir una estructura organitzativa i de funcionament eficaç, amb capacitat d’adaptació a les necessitats de progrés dels nostres alumnes.
 • Fer un ensenyament adaptatiu que doni resposta educativa a la totalitat de l’alumnat i que el contingui en un marc d’atenció personalitzada.
 • Continuar en la voluntat d’estar oberts als avenços tecnològics i als canvis socials, així com receptius als nous corrents pedagògics.
 • Mantenir vies de participació dels alumnes en l’organització i funcionament del centre mitjançant les assemblees.
 • Fomentar un ambient de treball i d’interès pel coneixement, on es trobi gust per aprendre i per transmetre allò après, utilitzant formes comunicatives diverses i atractives als altres.
 • Promocionar maneres de ser i estar, a través d’activitats programades, per tal d’aconseguir que l’alumnat s’identifiqui amb el centre i el respecti.
 • Formar persones responsables dels propis actes, conscients de les seves capacitats i limitacions, amb recursos per fer front als problemes i frustracions que comporta viure en societat, i també amb mitjans per aconseguir els objectius personals que es proposin.