Pla d’emergència

Introducció

En els centres docents, el professorat i l’alumnat hi passen moltes hores del dia. Els centres docents, com altres edificis, estan sotmesos a uns riscos, que poden venir de dins de l’edifici (el cas d’un incendi) o de fora (casos de contaminació, inundació…). Per aquesta raó, tots els centres disposen d’un pla d’emergència que vetlla per la seguretat i la protecció de tot el col·lectiu. Per tal que el pla d’emergència funcioni i pugui complir els seus objectius, cal que tothom el conegui. El professorat, alumnat i la resta de personal del centre ha de saber les seves funcions i responsabilitats i les actuacions a seguir en cas d’emergència.

El pla d’emergència és un document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol accident.

Evacuació

Evacuar un centre significa traslladar a l’exterior, en un lloc segur (punt de concentració), un grup de persones afectades per una emergència, de forma planificada. Cal evacuar el centre, bàsicament, quan hi hagi un risc intern. Exemples: incendi, explosió, fuita de gas, etc.

Aspectes a tenir en compte per al simulacre d’evacuació
  • L’avís d’emergència es farà mitjançant una sirena que sonarà diferent del timbre que assenyala el canvi de classe.

^^^^^^^^^^^^^^———^^^^^^^^^^^^^^^^———^^^^^^^^^^^^^^

10 segons de so, 3 de silenci. Tres cops.

  • Quan escoltem el senyal d’alarma desallotjarem el centre; deixeui el què estigueu fent, sortiu de pressa, però sense córrer i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.
  • Els alumnes sortiran de forma ordenada, de manera que els diferents grups no es barregin.
  • Seguirem l’itinerari d’evacuació indicant al plànol penjat darrera de la porta de cada aula. Aquest itinerari està senyalitzat mitjançant senyals de color vermell.
  • Tothom es dirigirà ca al punt de concentració (extrem sud-est del pati) on es farà el recompte dels alumnes.
  • Un cop fet el recompte, sonarà el timbre i tornarem a les aules de forma ordenada.
Confinament

Confinar un centre significa traslladar a l’interior, en un lloc segur (les aules), un grup de persones afectades per una emergència, de forma planificada. Cal confinar el centre, bàsicament, quan hi hagi un risc extern. 

Exemples: incendi declarat en què no es pot realitzar l’evacuació, explosió externa, fuita de gas, etc.

Aspectes a tenir en compte per al simulacre de confinament
  • L’avís d’emergència es farà mitjançant una sirena que sonarà diferent del timbre que assenyala el canvi de classe.

^^^^^—–^^^^^—-^^^^^—-^^^^^—-^^^^^—–^^^^^—-^^^^^—-^^^^^—-^^^^^

3 segons de so, 3 de silenci. Vuit cops.

  • L’alumnat i el professorat es confinaran a l’aula, en l’espai més resguardat de l’exterior (allunyat de finestres i portes). 
  • Ens farem veure i sentir per les finestres de l’edifici i informarem a través del telèfon d’emergència de la nostra situació (aula, pis, número d’alumnes).