Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Ramon Casas i Carbó de Palau-solità i Plegamans és l’instrument vertebrador que defineix les accions i les relacions entre els diferents actors de la comunitat educativa i el propi entorn. D’acord amb el Projecte de Direcció vigent actual (2016-2020), es tracen les línies generals dels objectius i de l’organització i del funcionament de l’institut.
El present document recull els aspectes que caracteritzen el nostre centre, així com els nostres trets d’identitat, els objectius, l’organització i les perspectives de futur.
Volem que aquest document doni fonament a tota la tasca que portem al centre tant internament com externament i ens ajudi a anar consolidant la nostra cultura de centre. En aquest sentit, s’estableix el marc general de la gestió de l’acció educativa, l’organització pedagògica, els continguts essencials dels diferents àmbits del coneixement i els circuits de comunicació entre els diferents sectors de la nostra comunitat educativa.
El text present ha de ser un document obert, que caldrà anar-lo adaptant a les noves necessitats que vagin sorgint tant en el si del nostre centre com en el nostre entorn. Aquest document ha de ser treballat en els òrgans col·legiats del centre i els equips de centre recollint les aportacions i valoracions de manera que esdevingui un text compartit.

descarregar PEC (en revisió)