Normes i funcionament (NOFC)

Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) han de recollir els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò que no està previst en la normativa general. Conté la concreció en regles i normes dels drets i deures dels diferents membres de la comunitat escolar i l’organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals.

Aquí us deixem l’enllaç a les NOFC de l’Institut Ramon Casas i Carbó, aprovat pel claustre i el Consell Escolar, a l’estiu del 2018.

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)