Perfil del contractant

L’Institut Ramon Casas i Carbó convoca licitacions per a contractar béns i serveis necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. Podeu consultar les licitacions obertes i adjudicades, i accedir als seus plecs reguladors.

Les persones i empreses interessades a conèixer l’activitat contractual de l’Institut i a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

Els documents i els anuncis publicats d’aquestes pàgines estan destinats a un ús exclusivament informatiu.