Projecte GEP

El Departament d’Educació va iniciar el curs passat el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

 

Els objectius específics del GEP són, d’acord amb els diferents col·lectius a qui s’adreça, els següents:

 

Alumnat:

– Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera

– Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)

– Fomentar el treball cooperatiu i per projectes

– Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

 

Professorat:

– Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes

– Reforçar el treball cooperatiu

– Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió

– Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal

– Augmentar la competència en llengua estrangera

 

Equips directius:

– Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.

– Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.

– Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.

– Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

A nivell de centre, al Ramon Casas i Carbó, enguany s’ha creat un grup impulsor del GEP encarregat d’elaborar un Pla d’Acció com a base orientativa per a la implementació del programa en els següents cursos, format per:

Nom Càrrec / matèria  / acreditació llengua                          Tasques
Patrícia Tena Coordinadora 4t ESO/ Matemàtiques/B2 Disseny activitats de matemàtiques en anglès a 4t d’ESO
Andrea Esteve Anglès/ C2 Suport i assessorament activitats planificades i coordinació de la planificació del projecte
Jaume Carbonell Tutor CFM AG10/ B2 Disseny activitats de mòduls de CFM en anglès
Aroa Garcia Tutora 1r ESO/C. Socials/ B2 Disseny i planificació d’activitats de C. Socials en anglès a l’ESO
Maria Carmen Luque Tutora 1r ESO/Anglès Suport i assessorament activitats planificades i coordinació de la planificació del projecte
Nil Sellés Tutor aula acollida/ C. Socials/ B2 Disseny i planificació d’activitats de c. Socials en anglès a l’ESO
Ana López Cap Departament Arts/ Dibuix/ B2 Disseny i planificació d’activitats en anglès en l’àmbit artístic
Lluís Rodríguez Cap d’estudis adjunt/ Matemàtiques/B2 Disseny activitats de matemàtiques en anglès a batxillerat
Agnès Codina Coordinadora LIC/Català i anglès/B2 Suport i assessorament activitats planificades i coordinació de la planificació del projecte
Sara Veiga Cap d’estudis /Català Coordinació en l’organització logística per implementar el projecte
Maria Àngels Alié Directora/Biologia i Geologia/B2 Suport, disseny i planificació d’activitats en Ciències Experimentals en anglès

Més informació sobre el programa a
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/