Com avaluem els aprenentatges

Tenint en compte el marc normatiu del departament d’educació, al nostre Institut entenem que l’avaluació té dues funcions:

– Qualificadora: evidenciar el grau d’assoliments dels aprenentatges per a quantificar aprenentatges, orientar acadèmicament o certificar la superació de l’etapa o el pas de curs.

– Reguladora: ajudar l’alumnat a identificar els seus progressos i les seves dificultats, i també orientar-los en la presa de decisions cap a la millora de l’aprenentatge.

Per tal d’aconseguir dur a terme això, tots els processos d’avaluació tenen les etapes següents:

1. Recollida de produccions de l’alumnat (p.ex. observar una presentació oral)

2. Anàlisi del seu contingut (p.ex. amb una rúbrica valorar diferents aspectes)

3. Donar “feedback” constructiu (p.ex. cal que miris més el públic per connectar més amb l’audiència)

4. Guiar la presa de decisions de l’alumne per tal de millorar (p.ex. a la propera presentació em proposo… i per aconseguir-ho…)

Com involucrem a les famílies en els processos d’aprenentatge?

Al final del primer i segon trimestre s’entrega a les famílies un butlletí com aquest. Com veureu, per a cada matèria hi ha una qualificació global i un comentari però també una qualificació de les dimensions que s’han avaluat aquell trimestre. Amb aquesta informació és més fàcil que l’alumne prengui consciència dels seus punts forts i febles. També hem inclòs dos apartats on l’alumna s’autoavalua i redacta un escrit: al final de cada projecte en els àmbits de “Treball per projectes” i als àmbits transversals (personal i social i digital). També s’inclou una valoració global del tutor i un resum dels registre d’assistència/retards i el de convivència (colors setmanals, incidències positives i negatives…)

També es demana a la família que valori amb l’alumne/a els aprenentatges i dificultats del trimestre i ens faci un retorn amb la seva opinió i compromisos o propostes de millora per al següent trimestre. A final de curs es lliura un butlletí oficial amb qualificacions i comentaris que inclou un consell orientador per al curs següent o sobre estudis postobligatoris.

A continuació trobareu els criteris de qualificació que es fan servir per a les matèries de cada nivell i també els instruments d’avaluació que es fan servir aquest curs 2020-2021.

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO