Els pilars del nostre projecte

Les mesures humanes de l’Institut (216 alumnes i 27 professors/es) ens permeten focalitzar les nostres actuacions en l’alumnat i en les seves necessitats d’aprenentatge. Centrem la mirada en la personalització del seu aprenentatge: tots i totes tenim unes característiques pròpies i una manera i un ritme d’aprenentatge personal.

És per això que el nostre Projecte de Centre se sustenta en 3 pilars bàsics:

  1. Treball per projectes: Formem l’alumnat en el treball cooperatiu i fomentem la seva creativitat i autonomia personal.  Ens interessa que tot allò que aprenen els nostres alumnes tingui sentit i raó de ser en l’entorn proper del barri. Per aquest motiu els productes finals dels projectes tenen sempre una difusió externa a l’institut. Dins de l’àmbit del Treball per projectes vehiculem el coneixement tecnològic a través del disseny i la construcció de sistemes robotitzats programables. Al llarg dels quatre cursos anem ampliant els continguts fins a completar un itinerari formatiu complet en aquest àmbit competencial.
  2. Acció tutorial i grups reduïts: Per a reforçar la personalització de l’aprenentatge, cada alumne/a del centre té un tutor/a individual que l’ajuda en el seu desenvolupament personal. L’acompanya, l’orienta, li fa el seguiment acadèmic i és el referent de l’Institut en la relació amb les famílies. Cada tutor/a individual té un màxim de 18 alumnes.
  3. Competència digital: Treballem la competència digital de manera transversal a tots els cursos i matèries. L’alumnat utilitza ordinadors “chromebook” i l’entorn virtual d’aprenentatge de google suite for education: correu electrònic, drive, calendari, classroom, etc. L’equip docent utilitza les noves tecnologies com a eina de millora metodològica per tal que l’aprenentatge sigui més significatiu.