Consell Escolar

Les funcions del Consell Escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.  A les NOFC del centre queden recollides les comissions de treball del consell i el procediment per a cobrir les vacants.

El componen els membres següents:

  • Director, que n’és el president.
  • Secretari del centre (que actua com a secretari del consell).
  • Cap d’estudis (membre nat)
  • 5 representants del professorat
  • 1 representant de l’Ajuntament
  • 2 representants de l’alumnat
  • 3 representants del sector pares, mares i tutors legals (1 dels quals per designació de l’AMPA)
  • 1 representant del PAS/PAE (personal d’administració i serveis i personal laboral d’atenció educativa)

Durant el curs 2019-2020 la composició del consell escolar és la següent:

President: Eduard Cirera

Secretari: José Luis Calvo

Cap d’estudis: Mónica Luquín

Representants del professorat: Xiana Díaz, Èric Lòpez, Iván Marchán, Liliana Recuero, Eva Rosa,

Representant de l’ajuntament: Rocío Pérez

Representants de l’alumnat: Joan Orias, (una vacant)

Representants dels pares, mares i tutors legals: Héctor Suriol, (una vacant), Mirela Stancu (AFA)

Representant del PAS-PAE: Lola Jímenez