Reobertura del centre

Per tal de complir les instruccions del Departament d’Educació i les indicacions de les autoritats competents en matèria sanitària, en la reobertura de l’Institut Llobregat de Sallent, en la fase 2 es seguiran una sèrie de pautes organitzatives i procediments recollides en el següent pla:

 • El curs 2019-20 acabarà de manera telemàtica, tal com fins ara
 • L’activitat presencial :
  • serà de caràcter voluntari i consistirà en activitats de tutoria i orientació.
  • Serà sempre amb cita prèvia
  • No es farà cap tipus d’activitat lectiva (exàmens, classes….)
 • Els horaris seran esglaonats i s’hauran de garantir les mesures d’higiene, prevenció i distanciament físic per adequar-se al Pla del Departament aprovat al PROCICAT.
 • L’horari d’obertura serà de 9:00 h a 13:00 h

Organització Educativa Presencial

En base a les instruccions rebudes:

 • Per alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n de CF) l’acció educativa presencial consistirà en activitats de tutoria i orientació.
 • Per la resta d’alumnat del centre es donarà atenció personalitzada del tutor a un alumne de qualsevol curs.

L’atenció dels tutors a l’alumne o les famílies sempre serà sol·licitada o proposada amb cita prèvia, en el marc horari establert pel centre i en aquells casos que no es puguin tractar telefònicament o telemàticament. Aquesta reunió pot ser proposada tant per famílies com pels tutors.

Les famílies que vulguin demanar Cita Prèvia han de fer arribar un correu electrònic al tutor amb la sol·licitud. Per la resta de consultes podeu trucar al telèfon del centre 93 8370650 dins de l’horari abans esmentat.

Horari d’atenció

Per tal de garantir les mesures dictades pel PROCICAT, minimitzar els riscos i garantir la continuïtat de l’acció telemàtica, el centre planteja el següent horari d’atenció:

Dilluns de 9:00 h a 13:00                         4 ESO

Dimarts de 9:00 h a 13:00 h                   Bat i CFGM

Dimecres de 9:00 h a 13:00 h                3 ESO

Dijous de 9:00 h a 13:00 h                      2 ESO

Divendres de 9:00 h a 13:00 h               1 ESO

Aquest horari serà gestionat pels tutors dels grups classe assignant les corresponents cites prèvies i informant a l’Equip Directiu qui és qui autoritzarà o no l’accés al centre tant d’alumnes, famílies i docents

En el mateix horari també, amb cita prèvia, s’establirà la franja de 12:00 a 13:00 per venir a recollir material. L’alumnat trucarà prèviament al centre i una persona del centre, recollirà el material i el desarà a reprografia per a fer el retorn.

Requisits per assistir presencialment al centre

 • Sol·licitar cita prèvia
 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.
 • Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord amb el model que serà facilitat pel Departament i que tot seguit podeu trobar:

Declaració responsable alumnes ESO i Batxillerat menors de 18 anys.

Declaració responsable alumnes majors de 18 anys