Perfil del Contractant

D’acord amb el RDL 3/2011 de 14 de novembre, en què s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, es convoca pel procediment OBERT (SIMPLIFICAT) la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DOCENT INSTITUT LLOBREGAT de Sallent.

El plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i els annexos corresponents es poden consultar a les oficines del mateix Institut en horari de 09:00 a 14:00 h. de dilluns a divendres, i en aquesta web –  Procés licitació servei de neteja d’aquest web.

La presentació de sol·licituds i de tota la documentació per participar-hi, finalitzarà el dia 12 de desembre de 2016 a les 14:00 h. en el mateix lloc i horaris indicats anteriorment.

Sallent, 24 de novembre de 2016

El director,

Josep Olivella Busoms

 

Objecte del contracte:

Servei de neteja del Centre Institut Llobregat de Sallent

Data en què s’ha signat:

22 de desembre de 2016

Nom I nacionalitat de l’empresa:

Innovació Tècniques de Conservació SA, nacionalitat espanyola

Import del contracte:

43.000,00 euros IVA exclós