Estudis

A l’Institut Llobregat de Sallent es poden cursar estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).

Els horaris lectius són:

 • ESO i Batxillerat de 8.00 h a 14.40 h amb dos patis de 10:00 h a 10:20 h i de 12:20 a 12:40 h
 • CFGM:  Tarda de 15 a 21:30 dilluns i dimarts i de 15 a 20:30 dimecres a divendres

Som un centre que aposta per l’ús a l’aula de les noves tecnologies, sobre tot a l’ESO on cada alumne assisteix a l’aula amb un portàtil que és propietat de la família.  El centre utilitza també les eines associades al GSuite de google per treballar amb l’alumnat. Disposa també d’una plataforma de gestió (weeras) per comunicar-se amb les famílies i fer el seguiment de l’alumnat.

ESO

Pla d’estudis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De les 10 h d’optatives específiques de 4 eso, una hora l’assignem al departament d’idiomes per tal de que, en lloc de fer tres hores lectives a la setmana de llengua anglesa en facin 4.

Les matèries optatives poden variar d’un curs a un altre, però sempre hi ha unes optatives que mantenim perquè considerem que són molt importants. A 1 ESO i 2 ESO ofertem una optativa d’estratègies lectores per aquells alumnes que tenen un baix nivell competencial. També durant tota la ESO ofertem una optativa de francès com a segona llengua estrangera. Si les hores de professorat ho permeten proposem també optatives de idioma i de matemàtiques.

Els alumnes a nivell d’ESO treballen amb llibres digitals proporcionats per una editorial. Aquests llibres són gestionats a través d’un EVEA (weeras) a la qual tant alumnes com famílies i tenen accés utilitzant el seu propi usuari que és diferent per alumnes i pares. Amb el seu codi, associat al seu correu electrònic, el pare i/o mare pot accedir al seguiment del seu fill/a.

El Servei Comunitari s’oferta a 3 ESO. Com a centre, i gràcies a la participació de diferents entitats dels municipis de Sallent i Balsareny, l’alumnat disposa d’un ampli ventall per a cursar aquesta matèria.

Cada curs s’oferta un crèdit de síntesi (Projecte de recerca a 4 ESO). Aquest curs s’ha ofertat al final del 2n trimestre.

Els alumnes de 4 ESO a final de curs duen a terme el viatge d’estudis. Per fer-ho durant el curs organitzen diferents activitats per a recollir diners.

Batxillerat

El centre ofereix els batxillerats d’Humanitats, el de Ciències Socials, el Científic i el Tecnològic. El Batxillerat consta d’unes matèries comunes (Català, Castellà, Anglès, Filosofia, Història, Història de la Filosofia, Educació Física, Ciències pel Món Contemporani). Algunes d’aquestes matèries tenen continuïtat al llarg de tota l’etapa i d’altres només s’imparteixen en un curs. La resta de matèries són les matèries de modalitat que són diferents per a cada batxillerat escollit.

En la nostra proposta organitzativa, l’alumnat, en funció del batxillerat escollit ha de cursar obligatòriament la matèria que apareix en la primera fila de la següent graella (mostra la optativitat a 1r de Batxillerat) . Tot seguit ha d’escollir una matèria de la segona i tercera fila. Finalment, pot escollir qualsevol matèria de la quarta fila.  Cal dir però que si una matèria té pocs alumnes el centre es reserva el dret d’eliminar-la.

 

CFGM

 

Electromecànica_Página_1 Electromecànica_Página_2

  • Família professional: Transport i manteniment de vehicles Modalitat DUAL Descripció: Capacita per a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica, electricitat i electrònica del sector de maquinària agrícola, d’indústries extractives i d’edificació i obra civil, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.En ser amb modalitat DUAL, l’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional (1320 hores) i l’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives remunerades en l’empresa (1010 hores).L’estada a l’empresa es remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el institut.Continguts
   • Motors
   • Sistemes auxiliars del motor dièsel
   • Sistemes de suspensió i guiat
   • Sistemes de força i detenció
   • Sistemes d’accionament d’equips i accessoris de maquinària
   • Equips i accessoris de maquinària
   • Sistemes de càrrega i arrancada
   • Circuits elèctrics, electrònics i de confortabilitat
   • Mecanització bàsica
   • Anglès tècnic
   • Formació i Orientació laboral
   • Empresa i iniciativa emprenedora
   • Formació en centres de treball
   • Síntesi

    

   Principals ocupacions i llocs de treball

     • Mecànic de vehicles pesants
     • Electricista de vehicles pesants
     • Mecànic d’equips Diesel de vehicles pesants
     • Instal·lador d’accessoris de vehicles pesants
     • Mecànic de maquinària agrícola i obres públiques

Informació FP DUAL