Estudis

A l’espai d’oferta formativa, és important incloure la informació específica per a cadascuna de les etapes o cicles educatius que ofereix el centre. En els corresponents nivells es podrà introduir la informació relativa a:

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • crèdits
 • matèries optatives
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis
 • exemples d’exàmens
 • itineraris universitaris
 • pràctiques a empreses (FCT)
 • projectes de mobilitat
 • mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic, formació dual,…
 • cursos específics i de preparació

Cadascun dels cicles o etapes educatives té un espai propi, que es crea mitjançant les categories, sense necessitat de crear una “Pàgina” nova. Les categories es defineixen des del menú de les entrades del blog. Paral·lelament als cicles o etapes educatives també es poden definir més categories i, d’aquesta manera afegir pàgines al nivell de navegació d'”Oferta formativa”.

ESO

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • crèdits
 • matèries optatives
 • sol·licitud afiliació SS
 • servei comunitari
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis

Batxillerat

CFGM

Electromecànica_Página_1 Electromecànica_Página_2

 • Família professional: Transport i manteniment de vehiclesModalitat DUALDescripció

  Capacita per a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica, electricitat i electrònica del sector de maquinària agrícola, d’indústries extractives i d’edificació i obra civil, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

  En ser amb modalitat DUAL, l’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional (1320 hores) i l’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives remunerades en l’empresa (1010 hores).

  L’estada a l’empresa es remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el institut.

   

  Continguts

  • Motors
  • Sistemes auxiliars del motor dièsel
  • Sistemes de suspensió i guiat
  • Sistemes de força i detenció
  • Sistemes d’accionament d’equips i accessoris de maquinària
  • Equips i accessoris de maquinària
  • Sistemes de càrrega i arrancada
  • Circuits elèctrics, electrònics i de confortabilitat
  • Mecanització bàsica
  • Anglès tècnic
  • Formació i Orientació laboral
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Formació en centres de treball
  • Síntesi

   

  Principals ocupacions i llocs de treball

  • Mecànic de vehicles pesants
  • Electricista de vehicles pesants
  • Mecànic d’equips Diesel de vehicles pesants
  • Instal·lador d’accessoris de vehicles pesants
  • Mecànic de maquinària agrícola i obres públiques

   

  Horari

  Tarda de 15 a 21:30 dilluns i dimarts

  Tarda de 15 a 20:30 dimecres a divendres

  Informació FP DUAL

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/