Normes i funcionament

La convivència al centre i el funcionament general del curs estan regulats per les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. (NOFC)