Projecte Lingüístic

En el referent actual de currículums i avaluació competencials, l’aprenentatge i ús de les llengües esdevé pedra angular del procés d’ensenyament – aprenentatge. La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple ja que és específica dels àmbits lingüístics i és d’aplicació transversal en tota la resta d’àmbits.

El model lingüístic que proposa el Departament d’Ensenyament situa la llengua com a eix nuclear i vertebrador de l’aprenentatge, i com a garantia d’equitat i de cohesió social. Aquest model plurilingüe implica un plantejament global, organitzatiu, metodològic i d’avaluació en tot el sistema educatiu amb l’objectiu de possibilitar l’assoliment de les diferents competències bàsiques, d’àmbit i transversals o tot l’alumnat.

La concreció d’aquests objectius i metodologies a un centre constitueixen el Projecte Lingüístic que forma part del Projecte Educatiu de Centre. En ell, a partir d’una diagnosi inicial s’hi proposen les actuacions, metodologies, … que han de fer possible el que l’alumne assoleixi els nivells competencials màxims i esdevinguin membres de ple dret de la societat.

Projecte Lingüístic