Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Podríem definir el PEC com el document que recull les decisions de la comunitat educativa sobre la identitat, els principis bàsics i les opcions educatives del centre. Té la finalitat d’orientar l’activitat de cada centre, donar-hi sentit i respondre a les seves necessitats particulars. En el PEC el centre imprimeix la seva personalitat.

La LEC atorga al projecte educatiu de centre una importància cabdal com a document inspirador de l’activitat educativa d’un centre escolar. Es tracta del primer document, que constitueix el punt de partida de la planificació d’un centre i concreta el principi d’autonomia que les lleis reconeixen als centres educatius.

Context


L’institut Llobregat és un centre públic d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà d’Electromecànica de Maquinària i de Comerç i Màrqueting en l’àmbit logístic, i de Grau Superior de Transport i logística.

El centre vol ser el referent de les escoles de l’entorn més immediat i així com un referent  de batxillerat i de Cicles Formatius amb un compromís de qualitat i excel·lència.

Té com a objectiu la formació integral de nois i noies perquè esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres, amb l’entorn i el medi ambient, i competents en les habilitats socials i personals, que els permetin incorporar-se profitosament a la societat i al món laboral. La nostra tasca educativa és també aconseguir la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills. Procurant una escolarització inclusiva, on la llengua catalana és l’eina vehicular, d’ensenyament i aprenentatge, per a aconseguir la cohesió social dintre d’un context multicultural.

El nostre centre és no confessional respectuós amb totes les creences. També valorem l’ús de les noves tecnologies, i la innovació en l’àmbit tecnològic i científic. Procurem facilitar la integració i orientació de l’alumnat en el món laboral.

Visió


Volem que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’un marc de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient.

Volem aconseguir una millora com a escola inclusiva a tots els nivells educatius (ESO, Batxillerat, Cicles), oferint una metodologia d’ensenyament-aprenentatge enfocada a cada una de les necessitats educatives de l’alumnat.

Volem també que els nostres alumnes obtinguin un nivell de formació tècnica i acadèmica de primer ordre, de manera que estiguin capacitats per desenvolupar els seus projectes laborals o formatius amb garanties d’èxit. També volem ser un centre innovador en l’ús de les noves tecnologies de la informació.

Tots aquests objectius i funcions estan englobats dins de projectes innovadors que portem a terme com el projecte ILEC, el projecte Educat 1×1 amb la incorporació de les noves tecnologies dins de l’àmbit acadèmic i social, i totes les activitats que es realitzen a nivell curricular i extraescolar.

 

Valors


Els valors que inspiren la nostra tasca són:

  • El respecte a la diversitat humana i cultural, a l’entorn i al medi ambient.
  • El foment de la convivència basada en el diàleg, la llibertat, la pluralitat i la participació democràtica.
  • La voluntat d’integració i inclusió com a valors que faciliten el respecte a totes les persones i la seva educació independentment del seu origen social, cultural, llengua, sexe, capacitat.
  • El foment de l’esforç, la responsabilitat, el treball ben fet, la curiositat i el sentit crític.
  • La tolerància, igualtat, empatia i solidaritat.

(PEC En procés de revisió)