Sol·licitud Títol C de català

Què es sol·licita?

Per demanar el reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i el certificat de nivell B2 i/o nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

Per saber si teniu dret a l’obtenció del reconeixement, podeu consultar la normativa vigent sobre titulacions equivalents en el següent enllaç.

Com a requisit general, però, cal haver començat l’educació primària a partir de l’any 1978-1979.

Què cal presentar?

Descarregueu-vos la sol·licitud i juntament a aquesta hi haureu de presentar:

– DNI del sol·licitant

– Títol ESO, Batxillerat, BUP o FP2

– Llibre d’escolaritat (EGB, ESO, BUP o Batxillerat), historial acadèmic o certificat del centre (per acreditar que s’ha cursat i/o aprovat, segons correspongui, l’assignatura de la llengua catalana en tots els cursos requerits i d’acord amb el que s’exigeix en cada cas, veure els requisits que es detallen a continuació).