Normativa Biblioteca

L’alumnat  que assisteix a la biblioteca haurà de tenir en compte la normativa següent:

1.1.- L’alumne/a haurà d’anotar-se a la llibreta d’assistència en entrar a l’aula.

1.2.- La biblioteca es considera una aula d’estudi i de treball i  no una aula de joc. Cal que entre tots es generi un ambient de calma i tranquilitat on es pugui treballar bé. Respecteu el silenci!

1.3.- No es permet entrar i sortir de l’aula  de manera continuada.

1.4.- No es pot menjar ni beure a la biblioteca.

1.5.- En cas de fer servir l’ordinador será per treballar i no per jugar.

1.6.- Si volem fer ús d’algun llibre ho hem de comunicar al responsable, per tal que en   pregui nota.

1.7.- No es permet l’ús del mòbil sota cap concepte.

1.8.- Cal deixar l’aula recollida en marxar.

1.9.- L’incompliment d’alguna de les normes anteriors pot fer que es quedi exclós de la bblioteca per un periode a determinar en funció de la falta comesa. També es pot treure l’ordinador si no en fem l’ús adient.