L’FP dual al CFGS Educació Infantil

 

 

 

 

L’INS CAN VILUMARA engega la formació en modalitat dual el curs 2019-20 amb el CFGS TEI.

La formació dual combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat de l’alumnat a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per l’alumnat  en condició de becari/a de formació. A nivell pràctic, vol dir que un nombre determinat d’hores de formació s’imparteixen directament a l’empresa. En realitat, l’alumnat treballa a l’empresa, i el seu aprenentatge pràctic equival a alguns dels aprenentatges que fem a l’Institut. Concretament,  es deixen de fer algunes hores a l’Institut per fer-les al lloc de treball, i alhora, es rep una remuneració.

Els objectius de la formació dual són:

 • Compaginar la formació al centre i l’activitat remunerada (beca) en una escola bressol
 • Aprendre en situacions reals de treball que s’originen a les escoles bressol
 • Adquirir experiència professional i augmentar les possibilitats d’incorporació al mercat laboral una vegada finalitzats els estudis.

La formació dual començarà amb la incorporació de l’alumnat a les diferents escoles l’1 de juny fins a finals de juliol i continuarà el primer dia lectiu de setembre fins a mitjans de juny.

Cada escola o centre  assumirà la tutorització de l’alumnat.

L’alumnat farà a l’escola/ centre  de 20 a 25 hores setmanals de 9h a 13h de dilluns a divendres i una tarda. Entre l’Institut i escola bressol s’establirà el calendari de treball i l’alumnat utilitzarà la plataforma qBID DUAL per a fer el seguiment de les seves pràctiques.

Com a norma general, la tutora de pràctiques de l’institut es posarà en contacte amb el/la tutor/a de l’escola bressol via correu electrònic i/o trucada telefònica un cop al mes per tal de fer el seguiment acurat de l’alumnat.

Es farà una visita presencial un cop al trimestre. En circumstàncies excepcionals, es facilitaran tots els contactes que es considerin oportuns.

Les tutores de l’institut informaran a les tutores de les escoles bressol de les diverses activitats formatives que hauran de realitzar per tal de poder avaluar a l’alumnat.

Consideracions

 • Els o les alumnes que vagin a cada escola hauran de passar pels tres grups d’edat al llarg del curs. El temps que estaran a cada grup d’edat es determinarà des de cada escola bressol, atenent als seus propis criteris.
 • Serà la tutora de cada aula on estigui l’alumne/a l’encarregada de fer l’observació i acompanyament, si bé serà la direcció de l’escola qui n’assumirà la tutoria i avaluació
 • L’escola bressol s’ocuparà de la formació sobre les activitats professionals que es realitzin al centre, és a dir l’explicació de les activitats quotidianes, ja que l’argumentació teòrica larebran a l’Institut.
 • Extraordinàriament i en consens amb l’Institut, es podrà modificar l’horari per tal d’assistir a una activitat que es consideri important per a la formació de l’alumne. (reunió de claustre, reunió amb famílies de l’aula, activitat amb els infants i famílies ..)
 • Quan un alumne no pugui assistir per malaltia, haurà de tramitar la baixa amb el seu metge de família i fer-la arribar a l’escola immediatament.

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS FORMATIVES
La tutora de pràctiques de l’institut facilitarà a la directora/tutora de l’escola/centre, el nom d’usuari i la contrasenya que li permetrà accedir al qBID (plataforma virtual que servirà per fer el seguiment de les pràctiques de l’alumnat), així com informació general del funcionament de la plataforma.

Les tasques que haurà de fer la directora/tutora de l’escola/centre són:

 • Gestionar els informes periòdics. Els informes periòdics tenen per finalitat l’avaluació del que s’ha realitzat en el mes. Els informes els emplena l’alumne però l’EBM pot donar la
  seva opinió sobre com ha trobat la tasca realitzada.
 • Cap a la meitat de l’estada dual, es realitzarà una valoració de seguiment. Aquesta valoració són un seguit de preguntes que es realitzen a l’empresa per part del tutor del centre. La tutora de l’EBM podrà respondre-les telemàticament.
 • Al final de l’estada en dual es farà un altre contacte que s’habilitarà un cop s’hagin realitzat totes les tasques de seguiment. Aquesta, presenta una avaluació similar a la del contacte de seguiment, i disposa d’informació de resum referent a les pràctiques de l’alumne. Una vegada s’hagin gestionat totes les tasques de seguiment del dossier de l’alumne la directora i tutora de l’escola/centre omplirà una enquesta on podrà aportar les seves valoracions sobre les experiències en la Formació en Centres de Treball.

ACTIVITATS FORMATIVES QUE ES DURAN A TERME A LES ESCOLES BRESSOL

A continuació, es presenten les diverses activitats formatives que l’alumnat que cursa modalitat dual ha de treballar des de les escoles bressol. Es poden dividir en dos grans blocs:

BLOC I: Activitats formatives transversals als mòduls professionals, relacionades amb les
capacitats clau de la persona treballadora.
• Manteniment d’una actitud personal (puntualitat, empatia, entre d’altres.) i professional (ordre, neteja,seguretat, entre d’altres.) adequada al lloc de treball.
• Compliment de les instruccions rebudes i responsabilitat en el desenvolupament de les tasques assignades
• Adaptació als canvis de tasques assignades en el desenvolupament de la seva activitat en l’empresa
• Compliment dels sistemes de qualitat i seguretat establerts en el centre de treball.
• Compliment de les normes de protecció i gestió ambiental implantades a l’empresa

BLOC II: Activitat associades a resultats d’aprenentatge (RA) que han d’avaluar-se des de
diferents mòduls professionals (MP) del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil.

MP 01: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
• Intervenció amb famílies: comunicació i elaboració de materials.

MP 05: Expressió i comunicació
• Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament i l’expressió verbal dels infants.
• Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament i l’expressió ritmicomusical dels infants.
• Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament i l’expressió logicomatemàtica dels infants.
• Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament i l’expressió gestual dels infants.
• Implementació d’activitats afavoridores del desenvolupament i l’expressió plàstica dels infants.
• Observació de les manifestacions plàstiques.

MP 08: Habilitats socials
• Dinamització de grups i habilitats comunicatives

MP 11: Empresa i iniciativa emprenedora.
• Coneixement de l’estructura i l’organització de l’escola: organigrama, canals de comunicació…

MP 12: Projecte d’atenció a la infantesa
• Planificació, organització, implementació i avaluació d’un projecte d’intervenció educativa

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES
BLOC I
Les actituds i habilitats de l’alumnat ( BLOC I) es valoraran mitjançant observacions objectives de l’activitat de l’aprenent, evitant les opinions subjectives. Per exemple, contestant a preguntes com:

• Mostra una presentació adequada?
• Segueix les normes?
• És puntual?
• Segueix un mètode de treball adequat?
• Està mostrant habilitat tècnica?
• Manté ordenat el seu lloc de treball?
• Planifica correctament les tasques assignades?
• Porta el material necessari?
• Utilitza el temps de forma efectiva?
• Està atent/a la seva feina?
• Respecta l’entorn medi ambiental?
• Aprèn dels errors?
• Soluciona problemes?
• S’esforça en superar les seves dificultats?

• Demana ajuda quan cal?
• Té autonomia?
• Té iniciativa?
• S’integra a l’equip de treball?
• Participa activament?
• Es manté en calma en situacions difícils en el grup de treball?
• Es comunica correctament? s’expressa de manera correcta?
• Escolta amb atenció?
• Respecta les normes de debat?
• Es comporta de forma constructiva?
• És respectuós amb el tracte amb els companys/es?
• Té confiança en el desenvolupament de les pròpies habilitats?
• S’implica amb els objectius de l’empresa?

BLOC II
Per a valorar la realització de les activitats del BLOC II es farà servir la següent escala:
• Molt bona (8-10), quan desenvolupa la tasca amb molta habilitat i autonomia.
• Bona / bé (6-8), quan desenvolupa la tasca correctament.
• Suficient (5), quan realitza la tasca necessitant en part suport o amb desviacions lleus.
• Negativa (0-4), quan no realitza la tasca correctament