Projecte GEP

Per tal d’aprofundir tant en la teoria com en la pràctica de l’ús de l’anglès, l’Institut Baix Penedès s’incorpora aquest curs 2018-2019 a un programa innovador anomenat “Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme” o també conegut com Generació Plurilingüe, el qual està promogut pel Departament d’Educació i dissenyat per oferir als docents les eines, metodologies i marcs conceptuals adequats en l’ús de l’anglès en les matèries no lingüístiques.

Es tracta doncs, d’aplicar la llengua anglesa a través del contingut de les matèries, i així millorar la competència comunicativa de l’alumnat en aquest idioma.

Hi ha un GRUP IMPULSOR, el qual està format per la directora del centre, un professor assessor d’anglès i 4 professors aplicadors, els quals han rebut una formació específica que els acredita per poder implementar a l’aula aquesta nova metodologia de treball basada en materials didàctics AICLE/CLIL amb l’objectiu d’aplicar-lo en breu.

El gran objectiu a 3 anys vista és la inclusió de l’anglès com a llengua d’ús normalitzat en la vida dels nostres estudiants en tots els nivells; aquest fet aportarà beneficis als alumnes tant pel que fa a la seva competència comunicativa en anglès com a la resta de matèries, ja que accediran a una varietat més gran d’informació en anglès de diverses tipologies.

Per exemple, durant aquest primer any, el projecte s’està posant en pràctica en la matèria d’Educació ètico-cívica d’un grup de 4t de l’ESO, i en diverses activitats didàctiques de matèries com la Biologia i Geologia de 4t d’ESO, Física i Química de 4t d’ESO, en 4 grups d’Educació Física de 2n d’ESO i en Ciències de la Terra i del medi ambient de 1r de batxillerat. En la resta de matèries i cursos es fan activitats de manera més puntual.

A més a més, es vol fomentar l’anglès en àmbits no curriculars a través d’activitats lúdiques com per exemple l’English day.

Un dels nostres principals propòsits és animar a més docents del centre a fer la formació en AICLE per aprendre a incloure a la seva assignatura continguts curriculars en anglès.

El Centre té la voluntat de sol·licitar anualment un/a AUXILIAR DE CONVERSA en llengua anglesa a les convocatòries corresponents del Departament d’Ensenyament.

L’aposta de l’Institut Baix Penedès per la llengua anglesa és decidida, de manera que esperem contribuir a la formació de ciutadans més ben preparats per als reptes del món modern on el plurilingüisme no només ofereix oportunitats acadèmiques i laborals, sinó també i sobretot una mirada molt més àmplia i rica sobre una realitat certament complexa.