Títols

Sol·licitud de títols acadèmics

Sol·licitud del títol de batxillerat

TOTS ELS ALUMNES QUE HAN SUPERAT EL 2n CURS DE BATXILLERAT HAN DE SOL·LICITAR EL TÍTOL DE BATXILLERAT

Documentació necessària per fer la sol·licitud:

  • Fotocòpia DNI.
  • Instància de sol·licitud del títol. (Descarrega imprès)
  • Imprès de pagament (recollir a secretaria) amb el justificant d’haver realitzat l’ingrés.
  • Fotocòpia llibre família nombrosa o monoparental o tarja vigent, si s’escau.
  • Acreditació discapacitat igual o superior al 33%, si s’escau.

Taxes: (Última actualització en data 14/03/2015)

El pagament de la taxa corresponent a l’expedició de títols s’ha d’efectuar a través dels terminals de SERVICAIXA o bé al portal de pagament de CaixaBank, a la següent adreça: https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

  • Taxa ordinària: 64,30 €.
  • Taxa família nombrosa general o família monoparental: 32,62 €.

Estan EXEMPTS DE PAGAMENT de les taxes per l’expedició de títols acadèmics i professionals LOGSE / LOE (Gratuït):

  • Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, d’acord amb l’article 5 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres publicada al DOGC de 6/7/2007.
  • Les persones que formin part d’una família nombrosa de categoria especial d’acord amb la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses(BOE19-11-2003).
  • Les víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, d’acord amb la Llei 32/1999, de 8 d’ octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme (BOE 9-10-1999).
  • Els duplicats de títol degut al canvi de sexe de l’alumne amb la corresponent inscripció al Registre Civil.
  • Tenen una reducció del 50% de les taxes les famílies nombroses de caràcter general i les famílies monoparentals .
  • Les famílies monoparentals tenen un màxim de reducció de la taxa de tramitació del títol del 50%, tant si són de categoria general com de categoria especial. No obstant si aquesta família monoparental té també el carnet de família nombrosa de categoria especial tindrà una reducció del 100%, és a dir una exempció total.
Sol·licitud del títol de BUP

ALUMNES QUE VAREN FINALITZAR ELS ESTUDIS DE BUP I ENCARA NO HA SOL·LICITUD EL TÍTOL

Documentació necessària per fer la sol·licitud:

  • Fotocòpia DNI.
  • Instància de sol·licitud del títol (recollir a Secretaria).
  • Fotocòpia llibre família nombrosa o tarja vigent.
  • Imprès de pagament de les taxes per a efectuar l’ingrés. (pàgina web de l’oficina virtual del MEC)

Noves Taxes 2016 (02/02/16):

  • Ordinària: 51,74 €.
  • Família nombrosa de 1a categoria: 25,87 €.
  • Duplicat: 4,65 €.

Tornar el justificant de pagament a la Secretaria del centre.

Lliurament dels títols

Els títols seran lliurats als interessats que hauran d’identificarse amb el seu DNI/NIE.

Títols d’ESO

Poden passar a retirar el títol d’ESO l’alumnat que ha superat l’etapa l’any acadèmic 2018-2019 o anteriors.

Títols de Batxillerat

Poden passar a retirar el títol de Batxillerat l’alumnat que ha superat l’etapa l’any acadèmic 2018-2019 o anteriors.

Sol·licitud de duplicat del títol

Per demanar un duplicat d’un títol, s’ha de seguir els següents passos:

  • Omplir el model per fer la sol·licitud de duplicat. (Descarrega imprès)
  • S’ha de justificar la petició de duplicat de la següent forma:
   • Presentant el títol deteriorat, que el centre recollirà.
   • Justificant la pèrdua del títol original, mitjançant declaració jurada.
   • Acreditant documentalment el canvi legal de dades.
  • Recollir l’imprés de pagament al centre i retornar-lo amb el justificant de pagament.