Consell escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

El consell escolar d’un centre públic està integrat per:

  • El director o directora, que el presideix.
  • El cap o la cap d’estudis.
  • Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  • El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
  • Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
  • Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
  • Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
  • En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.

El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de membres del consell, elegits pel claustre i en representació d’aquest.

El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.

Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.

El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s’hagi aprovat.

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

  • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
  • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
  • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
  • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
  • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
  • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
  • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Cada quan es convoquen eleccions?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.

Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Qui forma part del consell escolar a l’Institut Baix Penedès?

Data renovació 22/12/2014 (22 membres)

  • Equip Directiu:
   • Directora: Agnès Cruanyes Zafra
   • Cap d’estudis: Lourdes Fornós Nogueras
   • Secretari: Salvador Cardona Ballester
  • Representant de l’Ajuntament:
   • Sílvia Vaquero Martín
  • Representant del professorat:
   • Gaspar Alcocer Barona
   • Mercè Cuscó Ramoneda
   • Vicent Gómez Félix
   • Àngels Catà Marlès
   • Joan Bosquet Aubà
   • Rosa Muncunill Casafont
   • Luisa María Nieto Sánchez
   • Maria Antònia Calvet Sabaté
  • Representant de l’alumnat:
   • Martí Altet Mestres Mestres
   • Xavier Barnadas Contreras
   • Blai Mestres Santander
   • Albert Rodríguez Chueco
  • Representant de pares i mares:
   • Ivan Alcón Vidal
   • Àngels Farré Coma
   • Joana Borja Castell
   • Núria Pina Ollé
  • Representant de l’AFA:
   • Maria Rodríguez Catalán
  • Representant del PAS:
   • Rosa Ma. Cabezas Dionisio
  • Representant del PAE:
   • Sara Parts Domingo