Certificats

Certificat d’equivalència de català

El centre actua com a oficina gestora de la Direcció General de Política Lingüística i emet certificats acreditatius d’equivalència del nivell B (certificat de nivell intermedi de català) i nivell C (certificat de nivell de suficiència de català).

Qui pot demanar el Nivell B?
 • L’alumnat que tingui el Títol de graduat escolar (EGB), sempre que hagi cursat tota l’EGB a Catalunya i que hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat d’aquests estudis a partir del curs 1978/79
 • L’alumnat que tingui el Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que hagi cursat tota l’EGB i FP1 a Catalunya i hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat d’aquests estudis a partir del curs 1978/79.
Qui pot demanar el Nivell C (Certificat de nivell de suficiència de català)?
 • L’alumnat que tingui el Títol de graduat en educació secundària (ESO), sempre que hagi cursat a Catalunya almenys tres cursos qualsevol d’educació primària i tota l’ESO i hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims abans esmentats. Aquesta equivalència és d’aplicació a partir del curs 2007/08, sense caràcter retroactiu.
 • L’alumnat que tingui el Títol de graduat en educació secundària (ESO) obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que hagi cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualsevol entre l’educació primària i l’ESO, i que hagi cursat i aprovat l’àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.
 • L’alumnat que tingui el Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que hagi cursat a Catalunya tres cursos qualsevol d’educació primària i cinc cursos qualsevol entre l’ESO i el batxillerat, i hagi cursat la matèria de Llengua catalana en la totalitat d’aquests estudis mínims abans esmentats.
 • L’alumnat que tingui el Títol de batxillerat (BUP), sempre que hagi cursat tota l’EGB a Catalunya i hagi cursat de manera oficial la matèria de Llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/79.
 • L’alumnat que tingui el Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a Catalunya i hagi cursat de manera oficial la matèria de Llengua catalana en la totalitat d’aquests estudis abans esmentats a partir del curs 1978/79.
Què s’ha de fer per demanar el certificat?

La persona interessada ha d’omplir la sol·licitud de reconeixement d’equivalència del nivell B/C de català i lliurar-lo a la secretaria junt amb la documentació acreditativa:

  • Nivell B ( llibre d’escolaritat d’EGB o ESO i el títol)
  • Nivell C ( llibre d’escolaritat d’EGB o ESO, el llibre d’escolaritat Batxillerat LOGSE-LOE/BUP i el títol).

En cas que no disposeu dels llibres d’escolaritat la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va cursar els seus estudis per demanar el llibre o, en el seu defecte, el certificat equivalent.

Podeu descarregar el formulari per fer la sol·licitud al següent enllaç.