Sol·licitud de títols

La finalització dels estudis reglats en qualsevol centre dóna dret a l’expedició del títol oficial corresponent. L’expedició dels títols de l’ensenyament obligatori (ESO) es fa d’ofici per part del centre, i no comporta el pagament de cap tipus de taxa per part de l’alumnat.El centre comunica a l’alumnat l’arribada del mateix al centre i les condicions per a efectuar el seu lliurament mitjançant una comunicació per correu.
L’expedició dels títols post obligatoris (Batxillerat, Cicles formatius, Títols Universitaris,.. ) estan subjectes al pagament de la taxa corresponent, i és l’alumnat qui ha de sol•licitar personalment la seva expedició, al finalitzar els estudis corresponents amb el pagament de la taxa corresponent. Per realitzar la sol·licitud del títol cal adereçar-se a secretaria amb el DNI, i en el cas que en disposeu, amb el carnet de família nombrosa o monoparental (d’aquests últims original i fotocòpia):

1. A Secretaria us faran entrega del imprès de pagament de la taxa corresponent.

2. Un cop feta efectiva aquesta taxa, heu de tornar a la Secretaria amb el comprovant de pagament del banc.

3. A Secretaria us faran entrega d’un resguard conforme heu demanat el títol, que tindrà la mateixa validesa que el títol oficial, i que s’ha de guardar per poder retirar el títol oficial un cop arribi al centre.

4. Per poder retirar el títol del centre, haurà de venir l’interessat amb el DNI, i en el supòsit que no pogués venir personalment, pot autoritzar a una altra persona (adjuntar imprès d’autorització).

Quan un alumne ha perdut o ha malmès un títol oficial pot demanar l’expedició d’un duplicat a la Secretaria del centre on va finalitzat els seus estudis i sol•licitar el títol corresponent i fer el pagament de la taxa corresponent.