Convalidacions

L’alumne presenta a secretaria la documentació necessària per iniciar la tramitació en el termini indicat (fins el 15 d’octubre).   Hi ha dos tipus de convalidacions: les automàtiques i les singulars. Les convalidacions automàtiques són gestionades mitjançant la direcció del centre i les convalidacions singulars, a través del Departament d’Ensenyament. Per sol·licitar-les cal presentar:

• Sol·licitud  de convalidació.

En el cas de convalidacions automàtiques, s’haurà de presentar:

• Certificat d’estudis cursats i/o títol dels tècnic corresponent per atorgar la convalidació

En el cas de convalidacions singulars, s’haurà de presentar la documentació següent en funció dels estudis aportats:

• Cicles formatius: fotocòpia compulsada del títol de tècnic/a o del certificat acadèmic corresponent.

• FPII i MPIII: fotocòpia compulsada del títol de tècnic/a especialista.

• Títols universitaris:

– Fotocòpia compulsada del seu títol, resguard o altre document que permeticomprovar que té els estudis acabat

– Pla d’estudis cursat a la universitat

– Programa de les matèries cursades en què basa la petició.

La comunicació de la resolució es realitzara via el tutor/a del grup.

Per més informació consultar la web del departament.