Ensenyament elimina les proves de recuperació de setembre a l’ESO, d’acord amb el nou model d’avaluació

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/308828/ensenyament-elimina-proves-recuperacio-setembre-eso-acord-nou-model-avaluacio