Política de qualitat de l’institut

Política de qualitat de l’institut

L’institut ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia, com es descriu en el Pla estratègic del Centre (Objectiu estratègic 3: Implementació dels sistema de gestió del centre basat en la Norma de Qualitat ISO 9001: 2015 per aconseguir la certificació i arribar al model d’excel·lència). La política de la qualitat estarà d’acord amb satisfer les expectatives dels nostres grups d’interès :

1. Satisfacció dels agents que participen directament en els processos d’ensenyament – aprenentatge: alumnat, professorat i, en el cas de la formació professional, les empreses o institucions que col·laboren amb nosaltres impartint els crèdits de formació en centres de treball.

2. Satisfacció dels destinataris que gaudeixen dels resultats obtinguts del procés educatiu: les famílies, les empreses o institucions que insereixen laboralment l’alumnat, els centres educatius que reben l’alumnat procedent del centre i la comunitat de l’entorn del centre on s’insereix socialment l’alumnat.

3. Satisfacció de la política educativa establerta pels poders públics, en tant en quan recull les necessitats socials en matèria educativa. Aquestes necessitats són traduïdes mitjançant les lleis educatives, els decrets d’establiment del currículum i les normes reguladores.
Al nostre entendre, la satisfacció simultània dels tres grups d’interès anteriors requereix el desenvolupament, per part del nostre centre, d’estratègies de qualitat formulades de manera explícita. Això vol dir que cal:

  • planificar explícitament les activitats, tenint en compte la satisfacció dels grups d’interès: agents interns, destinataris dels resultats i política educativa.
  • dur a terme allò que s’ha planificat.
  • avaluar sistemàticament si s’estan aconseguint els objectius prèviament establerts.
  • millorar contínuament per aconseguir l’excel·lència dels resultats.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització pel qual totes les persones que constitueixen l’Institut han acceptat la responsabilitat de participar activament en la millora de la qualitat. Per això, la direcció del l’Institut facilitarà els mitjans per assolir el nivell de formació necessari pel desenvolupament de les seves activitats.