Organització del curs

Documents per a l’organització i la gestió dels centres 

Pla d’actuació 20202021 (1)

Calendari d’inici de curs

Calendari escolar 2020-2021

Àmbit del projecte educatiu de centre
– Avaluació de centre
– Convivència i clima escolar
– Documents de gestió del centre
– El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic
– Innovació pedagògica
– Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre
– Participació de la comunitat educativa
– Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
Àmbit del currículum
– Cicles de formació professional. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau
superior
– Cicles esportius LOGSE i LOE
– Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
– Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat
– Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO
– Currículum del primer cicle de l’educació infantil
– Currículum dels ensenyaments d’idiomes
– Ensenyaments artístics superiors
– Ensenyament de la religió
– Ensenyaments de dansa de grau professional
– Ensenyaments de música de grau professional
– Ensenyaments en els centres d’adults
– Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars
– Formació professional en alternança (dual i simple)
– L’educació bàsica als centres d’educació especial
– Programacions i recursos didàctics
– Programes de formació i inserció: desenvolupament i aplicació
– Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la
formació professional
– Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa
– Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música
– Títols propis: CFGM d’animació en circ i CFGS en tècniques d’actuació teatral
Àmbit d’organització del centre
– Organització del temps escolar
– Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
– Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa
– Personal docent
Àmbit de gestió del centre
– Actuacions del centre en diversos supòsits
– Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults
– Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal
– Formació del personal dels centres educatius
– Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa
– Gestió del personal de les llars d’infants
– Gestió del personal docent
– Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
– Implantació de les eines d’administració electrònica
– Prevenció de riscos laborals
– Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet
– Recollida de dades a efectes estadístics
– Salut escolar en els centres educatius
– Situacions específiques dels alumnes
– Ús social dels centres