Història

  

L’INS Serrallarga de Blanes va iniciar les seves activitats l’any 1974 com “escuela de Formación Profesional”, depenent del Ministerio de Educación y Ciencia i en unes instal·lacions provisionals cedides per l’Ajuntament de Blanes.
Els ensenyaments que s’hi podien seguir eren els de Formació Professional de 1r i de 2n grau (2 i 3 cursos, respectivament) que responien a la nova Ley General de Educación de 1970. Les especialitats eren: Electricitat , Mecànica, Administratiu, Delineació, Química.

n1389996019_30224060_7128A inicis dels 80 es va inaugurar un nou edifici situat a la serralada denominada Serrallarga en uns terrenys cedits per la família Riviere a l’Ajuntament de Blanes. La profe tenia com nom oficial Institut de Formació Professional de Blanes i va arribar a tenir mes de 1.000 alumnes matriculats en les diferents especialitats. A l’inici dels 90, la escola s’incorpora a experimental la reforma educativa i el curs 92-93 comencen a impartir el 2n cicle de l’ESO, els mòduls professionals (desapareixen algunes famílies professionals i durant una època s’imparteix mòduls professionals de turisme). S’inicia el batxillerat experimental i es mantenen les famílies professional de Mecànica, Electricitat i Administratiu.i s’incorporen els alumnes de 1r cicle de l’ESO. Els espais són insuficients i els tallers de la FP estan dissenyats amb criteris i normativa dels anys 70 per la qual cosa es demana una ampliació i remodelació de l’institut.
S’obre l’escola al món empresarial i econòmic de la ciutat i de la comarca, procés que s’inicia amb les pràctiques d’alumnes en empreses i inicien les nostres relacions internacionals amb el projecte Comenius (els nostres professors i alumnes viatgen a Suècia, Finlàndia i Dinamarca…) i els alumnes de FP inicien el seu intercanvi amb Alemanya. L’institut rebrà un nom propi: IES Serrallarga i els nousimg473 ensenyaments previstos en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), es a dir l’Educació Secundaria Obligatòria, el
Batxillerat i la nova Formació Professional es consoliden abans que a la resta de centres. El centre s’iguala amb la resta d’instituts de la ciutat pel que fa a l’oferta educativa, amb l’avantatge de disposar d’una amplia oferta de FP.
Ara és l’lnstitut d’Educació Secundaria Serrallarga amb una amplia remodelació aprovada l’any 2002 i iniciada el 2007. El prestigi social del centre puja, els projectes d’innovació es consoliden (incorporació de les TIC a les diferents àrees, participació en el projecte Punt-Edu, consolidació del Projecte Comenius del 1r cicle de l’ESO, incorporació de la Família industrial a un Projecte Comenius amb altres escoles europees de FP, la participació dels nostres alumnes en el programa Leonardo de la UE, l’Associació Esportiva i el projecte Aigua.
velaalumnesEl nostre centre es nomenat IES de la Vela ja que s’incorporen aquests estudis en una línia de l’ESO des del 1r curs. Les nostres instal·lacions milloren i per últim decidim donar un pas endavant en el aspectes organitzatius i educatius incorporant-nos en un Pla de Millora i al mateix temps participant en un projecte de Qualitat i Millora Contínua.
Majoritàriament l’alumnat procedeix del barri, a excepció els alumnes que opten per realitzat l’ESO en la modalitat de Vela. La llengua familiar predominant és el català, però els alumnes parlen, sobretot en les hores d’esbarjo en castellà, ja que hi ha un nombre elevat d’alumnat castellanoparlant i un altre grup d’alumnat nouvingut, provinent de Latinoamèrica, Àfrica i el Marroc. La incorporació d’alumnat procedent de la immigració va començar a partir del curs 1992-2003. Des d’aleshores el percentatge no ha deixat d’augmentar. Actualment representa el 15% de l’alumnat. Els pares i les mares es dediquen al sector d’administració i serveis, la funció pública o el treball autònom.

El curs 2010-11 es va implantar el projecte 1×1 a l’ESO, fet que va suposar la instal·lació de les pissarres digitals i de les antenes Wifi. De totes maneres, el projecte no va prosperar i només es va treballar amb llibres digitals i amb portàtils a l’aula durant dos cursos.
Els canvis més substancials del darrer lustre es deuen al fet que el centre obté la Certificació que determina que les activitats d’ensenyaments reglats es fan d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001 (2011), i a l’ampliació de l’oferta educativa, amb el batxillerat d’Arts (2012-13) i, sobretot, a la incorporació de nous cicle formatius, com ara els de Formació Professional de Règim Especial d’Esports, amb les especialitats de Vela aparell fix i Vela aparell lliure, i el de Busseig (2012). Les darreres incorporacions, els cicles de Química Industrial i Hoteleria i Turisme, tenen a veure amb dues branques professionals que ja havien estat presents en dècades anteriors i que per diverses circumstàncies van desaparèixer.

INSTITUT SERRALLARGA
40 ANYS