NOFC

Les normes d’organització i funcionament del centre conté els elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre:

Criteris organitzatius:
a) Criteris organitzatius dels centres públics:

Estructura organitzativa de govern i de coordinació
Criteris específics organitzatius
Les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació
Les funcions de govern o de gestió dels òrgans unipersonals de direcció addicionals
El nombre d’òrgans unipersonals addicionals de direcció
Concreció de funcions del cap d’estudis
Finalitats addicionals de la coordinació docent
Formalització dels encàrrecs de funcions de la direcció

b) Criteris i mecanismes pedagògics:

Concreció de l’organització pedagògica
Criteris per a l’organització dels grups d’alumnes
Criteris per a la formació dels equips docents
Mecanismes de coordinació docent
Criteris per a l’atenció a la diversitat
Mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa
Mecanismes d’acció tutorial
Mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre

c) Procediments:

Formulació, aprovació, revisió i actualització del PEC
Rendició de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu
Aplicació dels acords de coresponsabilitat
Procediment per cobrir les vacants del consell escolar
Intervenció del claustre en la formulació de les NOFC

d) Altres elements de l’organització i el funcionament:

La composició i el reglament del consell escolar
Funció de secretari en altres òrgans col·legiats, a més del consell escolar i del claustre

Concreció de la participació de la comunitat escolar en la vida del centre:
Concrecions sobre la participació en el centre de la comunitat escolar (alumnes, professors i famílies) i mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades.
Concreció de la participació d’altres professionals d’atenció educativa en el claustre.

Concreció de les normes de convivència del centre:

Concretar les normes de convivència del centre i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

Normes d’organització i funcionament del centre

Pla de comunicació