BECA DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

Us fem saber que
ha sortit la convocatòria de beques de Necessitats Educatives
Especials. Poden sol•licitar la beca aquells alumnes que puguin
acreditar una necessitat específica derivada de discapacitat, trastorn
greu de conducta (inclòs TDH) i alumnes amb necessitats associades a
alta capacitat intel•lectual. En cas que estigueu interessats en
sol•licitar-la, cal fer-ho de forma telemàtica.

Per realitzar la sol•licitud telemàtica, podeu passar per l’institut, en el següent horari:

– Dimecres i divendres, de 9 a 14 h
– Dilluns 19 de setembre, de 9 a 14 h

Cal que porteu la següent documentació:
– Llibreta de compte corrent de l’alumne/a.
– Documents d’identitat (DNI) del sol•licitant i de tots els membres majors de 14 anys.
– Certificat de minusvalidesa o de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica.
– Carnet de família nombrosa o monoparental, certificat de minusvalidesa o altre documentació que generi un dret de deducció.

Un cop realitzada la sol•licitud, caldrà que tots els membres de la
família majors de 14 anys la signin i que sigui omplert l’apartat
corresponent pel centre de reeducació corresponent (logopeda o
psicopedagog/a). L’imprès s’haurà de retornar al centre abans del 29 de
setembre de 2016 (no espereu a última hora per si sorgeixen dificultats
tècniques).

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c