Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari

Termini de presentació de sol•licituds: de l’1 al 30 de setembre de 2009, ambdós inclosos.

Poden sol•licitar aquests ajuts:
* les famílies de l’alumnat que ja va obtenir un ajut en la convocatòria del curs 2008-2009 (si no es canvia de nivel educatiu) i
* les famílies de l’alumnat la renda* de les quals l’any 2008 no hagi superat els següents llindars màxims:
o famílies d’1 membre: 9.320,00 euros // 2 membres 15.181,00 euros
o 3 membres: 19.937,00 euros // 4 membres: 23.648,00 euros
o 5 membres: 26.835,00 euros // 6 membres: 29.913,00 euros
o 7 membres: 32.822,00 euros // 8 membres: 35.717,00 euros
o a partir del vuitè membre, cal afegir 2.868,00 euros per cada nou membre computable.

Sol•licitud
Per demanar l’ajut cal emplenar la sol•licitud (www.gencat.net/educacio) i presentar-la acompanyada de la documentació en aquest centre.

Documentació
* una fotocòpia del NIF o el NIE de la persona sol•licitant i de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys,
* una fotocòpia del document de l’entitat bancària on constin les dades del compte on es vol percebre la beca (amb el nom de les persones titulars i cotitulars, entre els quals hi ha d’haver el o la sol•licitant de l’ajut),
* si és el cas, documentació acreditativa de la pertinença de la persona sol•licitant a una família nombrosa,
* justificants de la despesa feta en la compra dels llibres de text i material didàctic complementari i informàtic.