Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Els alumnes que no han obtingut el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa i amb l’expedient en el nostre centre, que van acabar l’ESO l’any 2019 o 2020 i que tenen almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021 (excepcionalment s’hi poden presentar els que compleixen 17 anys i que reuneixen unes condicions específiques detallades en la normativa) i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries, tenen la possibilitat de concórrer a una prova per completar els ensenyaments d’ESO.

Continguts i criteris d’avaluació mínims exigibles: els continguts bàsics de final d’etapa de cada matèria. Es realitzarà una prova de competències bàsiques de cada matèria. Per aprovar es requereix un assoliment satisfactori.

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: de l’1 al 12 de febrer de 2021.

Publicació al tauler d’anuncis del centre el calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos: entre el 15 i el 19 de febrer de 2021.

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos: del 22 al 24 de febrer de 2021.

Realització de les proves: durant el mes de març (preferentment, l’1 o el 2 de març).

Hi haurà un únic equip docent avaluador per a tot l’alumnat de les proves de compleció. Aquest equip docent avaluador es reunirà sota la presidència del cap d’estudis per prendre, de manera col·legiada, les decisions sobre les qualificacions i sobre l’acreditació de l’etapa.