Preinscripció a estudis postobligatoris

Tot seguit us adjuntem diferents informacions relatives al procés de preinscripció per estudis postobligatoris (curs 2018-2019). 

Informació general:

Terminis de preinscripció:

Per a Batxillerat i Formació Professional (Grau Mitjà), del 14 al 24 de maig de 2018.

Per a Programes de Formació i Inserció (PFI) del 14 al 25 de maig de 2018.

Documentació identificativa:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa:

  • Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis avaluats definitivament.
  • Certificat de la qualificació de la prova d’accés.

 Trobeu més informació en els següents enllaços: