Història

L’INS Dolors Mallafrè i Ros va començar a funcionar durant el curs 1992/1993 com a extensió de l’Institut de Batxillerat Manuel de Cabanyes de la nostra localitat, impartint des dels seus orígens l’Ensenyament Secundari Obligatori de manera anticipada. La denominació d’IES La Paperera que tenia originàriament fou deguda al Centre de Formació Ocupacional homònim, en els espais del qual tingueren lloc les classes d’aquell primer curs.

A partir del curs 1993/1994, el nostre institut està ubicat als afores del barri de la Geltrú. Fins al curs 1996/1997 vam dur a terme les nostres activitats en mòduls prefabricats i en espais compartits amb el Col·legi Públic Sant Jordi. El curs 1995/1996 es va produir la implantació del 3r d’ESO a tots els instituts de la comarca i, per al nostre centre en concret, ha representat l’assoliment de la qualificació d’IES i, en el terreny acadèmic, l’arribada de la primera promoció d’alumnes a les proves d’accés a la Universitat. El curs 1996/1997, amb la incorporació del primer cicle d’ESO, va representar la compleció de tots els nivells educatius previstos per a l’Institut. Així mateix, es va consolidant lentament la plantilla definitiva.

El curs 1997/1998 vam tenir per primera vegada un edifici d’ús exclusiu, el nombre de grups i alumnes previstos per al nostre centre en el Mapa Escolar i l’estructura de gestió i d’organització completa, amb tots els òrgans de govern i de coordinació que hem anat configurant. A més, vam incorporar l’oferta de la modalitat d’Arts de Batxillerat, donant compliment a una voluntat que des dels nostres orígens havíem tingut.

També durant aquest curs, el Consell Escolar va aprovar el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el Reglament de Règim Interior (RRI). El curs es va tancar amb l’acord del Govern d’adjudicar les obres de construcció del nou edifici perquè estigui a punt dins de l’any 2000.

Durant el curs 1998/1999 va sortir publicat al DOGC l’adjudicació d’obres del nou edifici . El 29 de juny de 2000 van presentar-se 11 empreses al concurs, que s’havia de resoldre el 25 de juliol. Al Febrer del 2002 ens vam traslladar i el 9 de maig va ser inaugurat oficialment el nou centre.

L’INS Dolors Mallafrè i Ros compta entre el seu alumnat amb alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents i és centre de reagrupament d’alumnat amb dèficits auditius.