L’AMPA és constitueix com una associació sense afany de lucre, que agrupa a pares i mares d’alumnes del nostre institut, som una associació voluntària i participativa. El nostre funcionament es basa en la participació activa, el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Dins de la tasca diària del centre, col·laborem amb la direcció de l’institut en l’àmbit social, cultural i econòmic, treballant conjuntament per portar a terme projectes en benefici de la totalitat dels alumnes

Donem suport i assistència a les famílies que en formen part i oferim mediació en les seves relacions amb la Direcció de l’institut i els mestres.

El nostre objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els alumnes de l’institut.

La junta de l’AMPA està formada per un president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i diversos vocals.

L’assemblea general es convoca ordinàriament una vegada a l’any i és l’òrgan director de l’Associació en el qual s’anomenen i/o renoven els càrrecs (president/a, secretari/a, tresorer/a i vocals).

Així mateix, l’Assemblea General de l’AMPA aprova les despeses i els ingressos haguts durant l’exercici, quotes dels associats i directius a seguir durant el proper any, tal com estableix la legislació vigent i els nostres estatuts.