Protecció de Dades

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el qual ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018. En compliment d’aquest reglament, es dóna publicitat en aquesta pàgina als següents elements d’informació.

Protecció de dades al Consorci d’Educació: alumnat i famílies

Protecció de dades al Consorci d’Educació: centres educatius

Departament d’Ensenyament: drets de les persones interessades

Registre d’activitats de tractament