L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18. El títol aconseguit en aprovar aquesta etapa s’anomena Graduat en educació secundària obligatòria.

Matèries dels tres primers cursos

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives i  el treball de síntesi.

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

Els centres han d’oferir, en un dels tres primers cursos,  les matèries optatives de segona llengua estrangera, cultura clàssica i emprenedoria.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO.

Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el projecte de recerca i el servei comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques acadèmiques – aplicades
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Tutoria

Matèries optatives

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Llatí
 • Economia
 • Ciències aplicades a l’activitat professional
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
 • Segona llengua estrangera
 • Educació visual i plàstica
 • Filosofia
 • Música
 • Arts escèniques i dansa
 • Cultura científica
 • Cultura clàssica

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

 

(RE)Imagina’t

Hem presentat el nostre projecte En l’amor no tot s’hi val! al concurs   (RE)Imagina’t  2018 / 2019: creacions audiovisuals no sexistes

El concurs (RE)Imagina’t és una iniciativa de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, adreçada a grups de nois i noies d’entre 14 i 18 anys dels centres d’educació formal i d’entitats d’educació en el lleure dels municipis que formen part d’aquest Observatori.

Alumnat de 4t d’ESO.