Ensenyaments Ofertats

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

L’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) comprèn quatre cursos, dels 12 als 16 anys.

CURRÍCULUM COMÚ:

Esta constituït per totes les matèries que l’alumne/a ha de cursar amb caràcter obligatori:

L’alumnat de 1r a 3r d’ESO cursa:

Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangera (Anglès)
Matemàtiques
Ciències Socials: Geografia i Història
Educació Física
Religió o cultura i valors ètics.
Tutoria
Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia
Ciències de la Naturalesa: Física i Química
Tecnologia
Música
Educació Visual i Plàstica

A 4t d’ESO les matèries comunes són les de la columna esquerra.

CURRÍCULUM OPTATIU:

EI currículum optatiu té com a finalitat que l’alumnat consolidi i ampliï les capacitats i els coneixements propis, atenent a la seva diversitat.

Exemples de matèries optatives ofertades al centre: francès alemany, cultura clàssica, emprenedoria, educació emocional, teatre, dibuix assistit per ordinador CAD, disseny de pàgines web, esports, orientació professional…

TÍTOL I ESTUDIS POSTERIORS:

En acabar satisfactòriament I’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundaria, que permet l’accés als Batxillerats o als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Descarrega’t el Tríptic General d’Ensenyaments Ofertats (PDF)

 

BATXILLERAT

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i s’organitza en matèries comunes, matèries comunes d’opció i matèries de modalitat i específiques. El batxillerat té com a objectiu proporcionar a l’alumnat una maduresa intel·lectual i humana que li permeti complir les seves funcions socials amb responsabilitat i competència, així com capacitar-lo per accedir als estudis universitaris o a la formació professional de grau superior.

  • CIÈNCIES i TECNOLOGIA

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

  • HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

  • ARTS: via arts escèniques 

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

Descarrega’t el Díptic del Batxillerat Arts Escèniques, Música i Dansa (PDF)

  • BATXIBAC

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Educació, permet als alumnes cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i Literatura Franceses i Història de França. Els alumnes, a més d’obtenir el títol de batxillerat si aproven totes les matèries cursades, obtindran també la titulació de baccalauréat si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Descarrega’t el Díptic del Batxibac (PDF)

Currículum BATXIBAC 2020-2022 (PDF)

>>> Més informació sobre els estudis Batxibac al web del Departament d’Educació.

>>> Més informació sobre els estudis Batxibac al web de l’Institut Français.

L’alumnat de batxillerat haurà de realitzar un treball de recerca, un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.
Exemples de treballs de recerca realitzats per alumnes de batxillerat del centre: El futur de la gestió residual: La deixalleria (Premi Escola i Medi Ambient), Els vitralls i el modernisme, Energies alternatives, La societat i les drogues, Plantes medicinals del Maresme, Organismes d’un ecosistema aquàtic, Sistema d’automatització d’un nou món al nostre abast, La resistència bacteriana, Disseny d’una caseta meteorològica, La publicitat, Vivències de la Guerra Civil, Les ONG i les crisis del desenvolupament…

TÍTOL I ESTUDIS POSTERIORS:
L’alumnat que cursi satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les seves modalitats, rebrà el títol de batxiller. Aquest títol facultarà per accedir a la Formació Professional de Grau Superior i als estudis universitaris. En aquest darrer cas serà necessària la superació d’una prova d’accés (PAU).

Descarrega’t el Tríptic General d’Ensenyaments Ofertats (PDF)

 

CICLES FORMATIUS

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ
MODALITAT DUAL “CONFECCIÓ I MODA”

Tècnic/a en Confecció i Moda, amb competències professionals del títol Fabricació i Ennobliment

CFGM en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquest cicle formatiu capacita a l’alumne per a confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per l’obtenció de productes tèxtils, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Descarrega’t el Tríptic CFGM Dual “Confecció i Moda” (PDF)

 

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
MODALITAT FP DUAL “PATRONATGE I MODA”

Tècnic/a Superior en Patronatge i Moda

CFGS en alternança dual, orientada als llocs de treball i les competències professionals. Aquest cicle formatiu capacita l’alumnat per a elaborar els patrons i escalats ajustats al disseny dels components dels articles i organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció a l’àrea de la confecció industrial, actuant sota normes de bona pràctica, així com de seguretat laboral i ambiental.

Descarrega’t el Tríptic CFGS Dual “Patronatge i Moda” (PDF)