Currículum batxillerat. Promoció 2020-2022

 

 

Què és?

El batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.

El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

 

Organització

Modalitats

El batxillerat s’organitza en tres modalitats:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
  • Arts

Matèries

El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques, i també del treball de recerca. A més, l’alumnat té assignades hores de tutoria.

Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat.  Les matèries comunes d’opció s’han de cursar en funció de la modalitat triada per l’alumne/a. Les matèries de modalitat i les específiques completen el currículum personal de cada alumne/a.

L’alumne/a tria una modalitat amb la matèria comuna d’opció corresponent, les matèries de modalitat i les específiques que cursarà el primer curs.

L’alumne/a, al final del batxillerat, ha d’haver cursat al menys sis matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat en cada curs. La darrera franja de quatre hores de cada curs es completa amb una altra matèria de modalitat pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques. 

Tutoria

Cada grup classe té una hora de tutoria a la setmana.

Treball de recerca

L’alumne/a ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor/a. En el nostre centre, el treball es comença al segon trimestre del primer curs i s’acaba el primer trimestre del segon.

Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

Modalitats ofertades al centre

Matèries comunes d’opció

Modalitat de batxillerat Matèria comuna d’opció
Ciències i tecnologia Matemàtiques I i II
Humanitats i

Ciències socials

Humanitats Llatí I i II
Ciències socials Matemàtiques aplicades CS I i II

 Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l‘alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Matèries de Batxillerat

El nombre d’hores setmanals de les diferents matèries dels dos cursos del batxillerat són:

1r curs 2n curs
Llengua catalana i literatura 2h 2h
Llengua castellana i literatura 2h 2h
Llengua estrangera 3h 3h
Educació física 2h
Filosofia i ciutadania 2h
Ciències per al món contemporani 2h
Història de la filosofia 3h
Història 3h
Tutoria 1h 1h
Religió (voluntària) * – / 2h*
Treball de recerca
Matèria de modalitat 1 4h 4h
Matèria de modalitat 2 4h 4h
Matèria de modalitat 3 4h 4h
Matèria de modalitat 4 4h / 2h* 4h
Total 30h 30h

* L’alumnat que cursi religió ha de fer, en la quarta franja, una matèria optativa de dues hores.

 

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT (2020-2022)

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
1r curs Llatí I Economia de l’Empresa I
Literatura Universal    /   Matemàtiques C. Socials I
Grec  I    /    Història Contemporània
Cal triar 1 matèria de modalitat (4h) o 2 matèries específiques (2h)

Economia (4 h)

2n idioma Francès (2 h)

Psicologia (2 h)

Religió (2 h)

Estada a l’empresa (2 h)

2n curs Llatí II Economia de l’Empresa II
Història de l’Art
Literatura castellana     /    Matemàtiques C. Socials II
Literatura catalana    /    Geografia

 

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària de l’any 2020 a Catalunya. Llistat de matèries que ponderen majoritàriament 0,2.

BRANCA D’ARTS I HUMANITATS BRANCA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
 

Llatí

Grec

Literatura catalana

Literatura castellana

Història de l’Art

 

Economia de l’empresa

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les C.S.

Llatí

Geografia

Literatura catalana

Literatura castellana

Història de l’Art

 

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT (2020-2022)

 MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

CIÈNCIES TECNOLOGIA
1r curs Matemàtiques I Matemàtiques I
Biologia I Física I
Química I Tecnologia I
Cal triar 1 matèria de modalitat (4h) o 2 matèries específiques (2h)

Física I (4h)

CTMA (2h)

2n idioma Francès (2h)

Psicologia (2h)

Religió (2h)

Estada a l’empresa (2h)

Dibuix Tècnic I (4h)

Química (4h)

 

2n curs Matemàtiques II Matemàtiques II
Biologia II Física II
                   Química II  /   Dibuix Tècnic II  /  Electrotècnia
Física II  /  CTMA II       Tecnologia II

 

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària de l’any 2020 a Catalunya. Llistat de matèries que ponderen majoritàriament 0,2.

BRANCA DE CIÈNCIES BRANCA DE CIÈNCIES DE LA SALUT BRANCA D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Física

Matemàtiques

Química

Biologia

CTMA

Biologia

Química

Física

Matemàtiques

 

Física

Matemàtiques

Electrotècnia

Tecnologia Industrial

Dibuix Tècnic

Química

 

 

Itineraris d’Humanitats i Ciències socials (2020-2022) – 1r BATXILLERAT

 

Itinerari 1 Itinerari 2
Llatí I

Literatura Universal

Grec I

Francès / Psicologia / Religió / Estada a l’empresa / Economia*

Llatí I

Literatura Universal

Història Contemporània

Francès / Psicologia / Religió / Estada a l’empresa / Economia*

Itinerari 3 Itinerari 4
Llatí I

Matemàtiques C. Socials I

Història Contemporània

Francès / Psicologia / Religió / Estada a l’empresa / Economia*

Economia de l’Empresa I

Matemàtiques C. Socials I

Història Contemporània

Francès / Psicologia / Religió / Estada a l’empresa / Economia*

 * Les matèries específiques són de 2 h i cal triar-ne 2, si la matèria és de modalitat és de 4h i només cal triar-ne 1. 

 

Itineraris de Ciències i Tecnologia (2020-2022) – 1r BATXILLERAT

 

Itinerari 6 Itinerari 7
Matemàtiques I

Biologia I

Química I

Física I

Matemàtiques I

Biologia I

Química I

CTMA I

Itinerari 8 Itinerari 9
Matemàtiques I

Biologia I

Química I

Francès / Psicologia / Religió / Economia*

Matemàtiques I

Física I

Tecnologia I

Dibuix Tècnic I

Itinerari 10  
Matemàtiques I

Física I

Tecnologia I

Química I

 

 * Les matèries específiques són de 2 h i cal triar-ne 2, si la matèria és de modalitat és de 4h i només cal triar-ne 1

El centre podrà modificar l’oferta d’aquests itineraris en funció de la matrícula.

 

Avaluació

L’avaluació és contínua i global.

A cada curs l’alumnat disposa de dues convocatòries, l’ordinària i l’extraordinària, per superar cada matèria.

Pas de curs

Per accedir al segon curs s’ha de tenir la valoració positiva de totes les matèries cursades, amb dues excepcions com a màxim.

L’alumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any més a primer curs, i l’ha de tornar a cursar sencer si el nombre de matèries suspeses és superior a quatre.

Si l’alumne/a suspèn tres o quatre matèries a primer curs, pot o bé repetir tot el curs o bé matricular-se de les matèries suspeses.

L’alumnat que en finalitzar el segon curs hagi estat avaluat negativament en algunes matèries, es podrà matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les que hagi superat.

Flexibilització del batxillerat

Per tal d’afavorir l’èxit escolar, els centres poden flexibilitzar la distribució de les matèries assignades a cada curs acadèmic, de manera que l’alumnat puguin optar a cursar les matèries de batxillerat en tres cursos i, per tant, amb menys càrrega lectiva en cadascun. 

Accés al batxillerat

Per accedir al batxillerat cal satisfer algun dels requisits següents:

  • estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria;
  • estar en possessió del títol de tècnic o tècnica per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés;
  • estar en possessió del títol de tècnic o tècnica superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés.

Vinculació amb els ensenyaments de música i dansa

L’alumnat que cursi batxillerat i, a més, estigui fent estudis oficials o reconeguts de música o dansa podrà sol·licitar l’exempció d’algunes matèries optatives o de modalitat.

Després del batxillerat

En acabar aquests estudis, els estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de batxillerat.

Amb el títol de batxillerat es pot accedir a:

  • la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports,
  • ensenyaments superiors artístics,
  • el món laboral.

 

 

Serveis i instal·lacions

–     Orientació individual i de grup sobre l’accés  a  la Universitat i al món laboral.

–       Possibilitat de cursar dues llengües estrangeres:  anglès i francès.

–       Equipament TIC en totes les aules (sistemes de  projecció, wi-fi i PDI ).

–       Aules específiques: laboratoris, tecnologia, informàtica, idiomes i dibuix.

–       Biblioteca amb servei de préstec.

–       Activitats i sortides complementàries.

–       Servei de transport gestionat per l’Ajuntament.

–       Adequació de les instal·lacions per a l’alumnat  amb mobilitat reduïda.

–       Servei de bar.