Documents de centre

 

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En ell s’hi especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació, la concreció dels currículums que s’imparteixen, i el tractament transversal de l’educació en valors a cada àrea, matèria o mòdul.

Podeu consultar el Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Berenguer d’Entença en el següent enllaç: Projecte educatiu de centre.

 

A continuació trobareu relacionada la resta de documentació d’organització i funcionament de centre: