Projecte educatiu

En aquest enllaç hi trobareu una versió abreujada del PEC, document que descriu el nostre projecte educatiu. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de contenir com a mínim els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi del centre.

S’inclouran properament en aquesta secció informació sobre les unitats i serveis especialitzats del centre així com altres documents que també formen part del projecte educatiu com ara: Projecte de Convivència, Pla d’Acció Tutorial, Pla TAC, Plans d’Acollida, Projecte d’Escola i Família, Comunitats d’Aprenentatge, etc.

També es farà referència a altres projectes i activitats que es duen a terme a l’escola, com ara:  Pla d’impuls de la lectura, Educació per a la salut, Mobilitza’t amb la Informàtica, Pla de socialització de llibres de text, Projecte Educat1x1, , Aprenentatge integrat de  Llengües (CLIC – AICLE), activitats SCAP, projecte Pati …