Normes i funcionament

Normativa acadèmica per a l’alumnat d’Educació Secundària

– L’assistència a classe és obligatòria.
– Qualsevol retard o absència s’ha de justificar al tutor omplint el model que es troba a consergeria.
– Les absències o retards no justificats reiterats es comunicaran a les famílies a través de Consergeria.
– L’acumulació de tres retards injustificats comporten un full de retards (equivalent a un full d’incidència) i l’alumne/a afectat haurà de romandre al centre un dimecres de 12:40 a 13:40h.
– Els alumnes romandran a la seva aula durant les hores de classe i entre classes. A les aules específiques només s’hi pot accedir amb el professor corresponent.
– A l’hora d’esbarjo els alumnes han d’anar cap al pati i no poden romandre a les aules tots sols.
– A l’acabament de les activitats lectives a darrera hora del dia, cal que es deixin les cadires de l’aula al damunt de la seva taula. Recordem-nos també de pujar les cadires de les aules especials.
– No es pot fumar a menys de 100 metres del recinte escolar.
– No es pot anar al WC en hores de classe llevat casos d’urgent necessitat i amb el permís del professor/-a.
– No es pot menjar ni beure a classe.
– Al centre només es pot fer ús del mòbil amb finalitats educatives i sempre amb el permís exprés del professorat. En cas que soni, se’l confiscarà i els pares o tutors legals l’hauran de venir a buscar al cap de 24 hores.
– Una expulsió de classe a causa del mal comportament serà tipificada pel professor com a lleu o greu. Una acumulació de tres faltes greus pot arribar a comportar l’obertura d’un expedient acadèmic o la privació de l’assistència temporal al centre.
– Els alumnes expulsats de classe s’han de presentar al professor de guàrdia amb la feina que el professor responsable els hagi donat .
– Aquells alumnes usuaris de l’aula oberta podran ser apartats d’aquest servei educatiu si el seu comportament així ho aconsella.
– Està totalment prohibit que l’alumnat faci gravacions a les classes o en altres espais del centre sense permís exprés.
– Els alumnes no poden sortir del centre a l’hora d’esbarjo. Si hi ha una causa justificada cal una autorització dels pares.